Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XXXVII/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 4 marca 2022 roku

o godz. 12:00 w Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Jacek Stróżyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego
 • Artur Jankowski – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXXVII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 15 Radnych - tj. 100%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński zawnioskował o zmianę porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej  w Miejskiej Górce w dniu 4 marca 2022r. Poprosił o dodanie do porządku obrad w punkcie 3. Oświadczenia Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku
  w sprawie sytuacji w Ukrainie.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2021 rok.
 7. Wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,
 2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
 4. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości,
 5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 7. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,
 8. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
 9. ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. ​Zakończenie.

Porządek obrad został przyjęty głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  15 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXVI/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku
w sprawie sytuacji w Ukrainie

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński przedstawił Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Proszę jako wyraz szacunku do tego co przeczytałem o powstanie i chwilą ciszy uczcimy tych, którzy już polegli. Dziękuję bardzo. Proszę przegłosować to oświadczenie, kto jest za. W związku ze zmianą porządku obrad i problemami technicznymi, proszę o 5 minut przerwy, dobra?”.

Wznowiono obrady. Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  15 „za”. W związku z powyższym Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie zostało przyjęte.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4. Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Nie widzę Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Państwo Sołtysi.

Mija dokładnie 2 lata od momentu, kiedy żeśmy się zamknęli i zaczęliśmy się izolować, kiedy zaczęliśmy się tutaj zmagać  z wirusem i dzisiejsza sesja tutaj z Panem Przewodniczącym, żeśmy uzgodnili miała być pierwszą sesją, którą gdzie jest już jakieś światełko, jest jakaś iskierka, że zaczynamy wychodzić z kryzysu, żeby ta sesja już była taką sesją w formule bardziej otwartą, stąd już i obecność Sołtysów.

W najczarniejszych snach, trochę interesuje się historią, szczególnie historią najnowszą, w najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że że doczekam takiego czasu, że w Europie będziemy mieli konflikt o takich rozmiarach, o takim charakterze, jaki mamy w tej chwili, gdzie jedno państwo, czy przywódca jednego państwa jest w stanie podjąć decyzję, aby brutalnie najechać na drugie państwo. Bardzo Państwu dziękuję za stanowisko i apel, który żeście podjęli. Jesteśmy w kontakcie z naszą zaprzyjaźnioną gminą z Turbiw. Zadaliśmy pytanie, w jaki sposób możemy pomóc, z ich strony jest informacja, że bardzo chętnie przysłaliby swoje dzieci. Że bardzo chętnie by przysłali swoje dzieci tutaj do Miejskiej Górki, także będziemy próbowali uzgodnić sposób ich przyjazdu tutaj do nas, do Miejskiej Górki.

Panie Przewodniczący, dzisiejsza sesja była i termin jej podyktowana głównie potrzebą dokonania zmian w budżecie. One wynikały z naszej aktywności inwestycyjnej przeprowadzanej, przeprowadzanych przetargów, stąd na dzisiejszej sesji dokonacie Państwo zmiany wieloletniej  prognozy finansowej i zmiany w budżecie. Tutaj już rozstrzygniemy przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Stawowej. Również jesteśmy po otwarciu ofert na budowę kanalizacji sanitarnej w Roszkówku i kwota, którą dzisiaj Państwo zwiększacie budżet, wprowadzając tutaj kwotę, na którą żeśmy jeszcze w grudniu ubiegłego roku dostali z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony, budowy kanalizacji sanitarnej, tę kwotę również tutaj, jakby na ten cel  wykorzystamy. Przypomnę, że wcześniej otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 600 000 z funduszu popegeerowskiego na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko.

Również wczoraj miało miejsce i tu Państwo będziecie dzisiaj dokonywali tychże zmian w budżecie, miało miejsce zawarcie aktu notarialnego między 21 gminami na temat utworzenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Przypomnę Państwo Radni, podejmowaliśmy taką uchwałę o przystąpieniu do takiej spółki, której zadaniem będzie budowa mieszkań na wynajem adresowana głównie dla osób, które mają za niskie dochody, aby uzyskać zdolność kredytową do kupna mieszkania,  czy budować własny dom lub mają za wysokie dochody, aby kwalifikować się do lokalu socjalnego, czy do lokalu komunalnego. I tutaj jakby ta spółka, ta umowa spółki została wczoraj podpisana. Za chwilę rozpocznie się proces rejestracji. Siedzibą spółki będzie miasto Rawicz. Oprócz tutaj Rawicza, z najbliższej okolicy województwa Wielkopolskiego, tutaj jeszcze Gmina Miejska Górka, Bojanowo i Krobia,  pozostałe gminy są z innej części Wielkopolski. Także tutaj na pewno nie oczekujmy, że za miesiąc, czy 2 pojawią się mieszkania na rynku, ale ten proces się rozpocznie i myślę, że w przeciągu najbliższych kilku lat zaczną się pojawiać mieszkania na wynajem na terenie tutaj tego naszego obszaru i między innymi naszej gminy.

Z pozostałych uchwał tutaj Państwu przedstawię, mamy też uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu. To jest jakby drobna kwota. Dotyczy to pomocy to rozpoczęciu procesu formalnego związanego z modernizacją drogi Konary - Grąbkowo. Tutaj powiat będzie przygotowywał tę decyzję środowiskową, natomiast jeżeli jestem przy tym punkcie jakby współdziałania z powiatem, to tutaj też mam do przekazania bardzo dobrą wiadomość. Powiat uzyska wsparcie na wniosek, który żeśmy wspólnie jako przygotowywali, tutaj gmina wcześniej jakby przygotowywała projekt. Chodzi o przebudowę, jakby drogi przez Niemarzyn. Tutaj około 4 000 000 złotych wsparcia. 4 000 000  złotych jest jakby wartość przedsięwzięcia taka faktyczna będzie znana po przetargu, natomiast 10% wartości, czyli kwoty niecałe 400 000 złotych udzieli wsparcia w przyszłości gmina i 10% pokryje powiat z własnych środków i tutaj, jeżeli jestem przy tej formie jakby współdziałania z powiatem to przypomnę, że być może jeszcze w tym roku powiat będzie składał kolejny wniosek z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi Miejska Górka-Annopol i również jest jakby tutaj wspólnie z Gminą Pakosław i Powiatem Rawickim przygotowywany w przyszłości projekt modernizacji drogi Miejska Górka-Chojno. Ale to po prostu przyszłość pokaże, jakie będą jej dalsze losy.

Kolejna uchwała dotyczy bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości. To dotyczy 3 malutkich działek. Tutaj wnioskodawcą jest Zakład, nasz Zakład Energetyczny obsługujący tą część gminy, jest zmodernizowana sieć energetyczna na terenie naszej gminy i jakby odsprzedamy 3 malutkie działki pod lokalizację stacji transformatorowych Dwie w Miejskiej Górce i jedna w Dąbrowie. W przyszłości może być więcej tego typu przypadków.

Kolejne dwie uchwały dotyczą tematu związanego z siłowniami wiatrowymi. Tutaj, jeżeli chodzi o działania, które są podejmowane przez inwestora, to one można powiedzieć, że zbliżają się do mety,  jeżeli chodzi o sprawy formalne. Zostały poodnawiane umowy dzierżawy z właścicielami gruntów, na których siłownie mają być lokowane, również są na ukończeniu umowy związane z tak zwanym omiataniem, czyli w sytuacji kiedy śmigło siłowni wiatrowej wychodzi poza działkę, na której jest zbudowane, czyli na działkę sąsiednią, również tutaj, jakby inwestor się zabezpiecza i podpisuje stosowne umowy z właścicielem tychże działek sąsiednich i tutaj w naszym przypadku będzie podobna sytuacja, że w sytuacji kiedy śmigło wychodzi na przykład na naszą działkę, głównie to są jakby drogi,  no to tutaj będzie ustanawiana służebność lub umowa dzierżawy w sytuacji, kiedy dotyczy to działki, która nie jest drogą publiczną lub mamy jeszcze takie sytuacje, że dana działka jest jakby drogą, ale ona nie jest jeszcze skomunalizowana, jest w księgach wieczystych ciągle wpisany skarb państwa i tutaj musimy zastosować te rozwiązania, czyli tych umów dzierżawy w przypadku dotyczy to, te dwie uchwały dotyczą i omiatania, i umieszczania kabli średniego i wysokiego napięcia, ponieważ cała gmina będzie jakby opleciona taką pajęczyną, energia z wszystkich siłowni będzie się gromadziła w jednym miejscu.

Na tej działce, którą Państwo też żeśmy podejmowali uchwałę o wydzierżawieniu. I stamtąd w kierunku do Leszna będzie budowany kabel wysokiego napięcia, czyli te wszystkie sprawy związane z uzgodnieniami, z ustaleniem, z przebiegiem kabli będą,  są tak, jak wspomniałem, zbliżają się ku końcowi.

Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały, którą już od kilku lat stosujemy dotyczące udzielania pomocy na wymianę źródeł ciepła, czyli zastępowanie tych powszechnych kopciuchów nowoczesnymi piecami. One mogą być gazowe, mogą być na ekogroszek, mogą być na pellet drzewny, ale muszą być tej najnowszej generacji.

I tutaj spotykaliśmy się, no mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie ktoś no miał awarię pieca, szybko podjął działania, czyli wydał określone pieniądze i dopiero po jakimś czasie składał wniosek o dotację. Natomiast z treści naszej uchwały wynikało, że dotacja może być udzielona dopiero i zwrot poniesionych nakładów od momentu podpisania umowy. I tutaj jakby tą zmianą cofamy się o pół roku, że może jeszcze jakby rozliczać się z nami z nakładów poniesionych pół roku wcześniej przed złożeniem wniosku. To ma bardzo duże, istotne znaczenie.

Kolejna uchwała dotyczy, tutaj też wynika to ze stosownych przepisów, które Sejm uchwalił pod koniec ubiegłego roku, aby wyznaczyć miejsca  targowe do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych przez miejscowych rolników. U nas nie ma to aż tak wielkiego charakteru. Większość gospodarstw jest takich no wielkotowarowych, czyli nastawionych na dużą produkcję, czy to zwierzęcą czy mleka, czy czy produktów rolnych, ale no mogą się zdarzać też takie drobniejsze przypadki i tutaj mamy stosowne porozumienie z gminną spółdzielnią, która jakby w naszym imieniu prowadzi plac targowy, że tam również będą wyznaczane miejsca, które zgodnie z przepisami będą jakby rezerwowane na tego typu sprzedaż. Jeżeli którykolwiek z rolników, czy miejscowych wytwórców będzie miał takie produkty, to wówczas będzie mógł je tam sprzedawać.

Ostatnia uchwała dotyczy to jest jakby korekta, tutaj się nic nie zmienia, dotyczy wypłaty ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i udział w szkoleniach. Przypomnę, że mamy kwotę, przepraszam,  10 i 20 złotych, ale tutaj jakby zmieniła się trochę podstawa prawna i to też wymaga jakby stosownej regulacji.

Z innych tutaj działalności, tutaj Państwa poinformuję, że jesteśmy w toku tych realizacji tychże zadań inwestycyjnych, które wcześniej żeśmy ogłaszali przetargi, czy w ostatnim czasie, rozpoczęły się roboty budowlane na drodze Konary-Ostrobudki. Tutaj przypomnę, że ta droga uzyskała wsparcie z funduszu dróg samorządowych w ubiegłym roku. Przetarg odbył się w ubiegłym roku, również rozpoczęły się prace na ulicy Podgórnej w Miejskiej Górce. Podobna sytuacja jak w przypadku Konar, również tutaj z listy rezerwowej ta droga, ta ulica uzyskała wsparcie z funduszu dróg samorządowych. Również jesteśmy w trakcie realizacji,  te zadania również będą realizowane z funduszu dróg samorządowych,  dotyczące bezpiecznych przejść dla pieszych. Przypomnę, że tutaj składaliśmy jakby w dwóch transzach. Najpierw przejście dla pieszych przy cmentarzu  w Miejskiej Górce i tutaj przy tym frontowym wejściu i tu niebawem, jakby rozpoczną się prace. No mam nadzieję, że będzie wyglądało bardzo przyzwoicie i bezpiecznie. Kolejne prace w Sobiałkowie można powiedzieć, na ukończeniu. Na Dąbrowie w trakcie  i dwa mamy jakby niebawem też się rozpoczną na ulicy Bema i tutaj też Bema będzie to taka, jakby kontynuacja ścieżki rowerowej, która wyjdzie z ulicy Podgórnej, bo ponieważ ulica Podgórna będzie również wzdłuż tej ulicy ścieżka rowerowa. Tutaj przypomnę, że w przypadku Niemarzyna, również przez cały Niemarzyn będzie przebiegał chodnik o parametrach ścieżki  rowerowej, to też ma jakby w przyszłości ogromne znaczenie. Również złożyliśmy już wnioski w ramach Polskiego Ładu. Tutaj Państwa na komisjach, jakby informowałem, ale są Państwo Sołtysi, tutaj też jakby zakomunikuję,  natomiast zanim tutaj przedstawię wnioski, które żeśmy złożyli, też poinformuję, że Zbliżamy się niebawem, będziemy ogłaszali przetarg na budowę właśnie tychże 13 fragmentów różnych dróg i ulic  na terenie naszej gminy. Uzyskaliśmy tutaj wsparcie ponad 8 000 000 złotych. I no tutaj sytuacja na rynku jest ciągle niestabilna. Na pewno ta sytuacja, jakby w Europie też będzie miała ogromny wpływ na to. Do tej pory sprzyjało nam szczęście, przetargi, które żeśmy ogłaszali w ostatnim czasie właśnie te i drogowe, i kanalizacji sanitarnej, one były jakby rozstrzygane w bardzo bezpiecznych kwotach. W większości przypadków grubo poniżej wartości kosztorysowej. Natomiast jak będzie tutaj w przypadku tych przetargów na drogi no to niebawem się okaże. Natomiast złożone wnioski tutaj zasada była taka, że  gminy mogły złożyć 3 wnioski. Jeden na kwotę do  5 000 000 złotych i dwa na kwotę już powyżej 5 000 000 i nawet do 30 000 000 złotych. Myśmy tutaj złożyli te 3 wnioski. Pierwszy złożyliśmy na kwotę  9 000 000 złotych na dofinansowanie budowy przedszkola w Miejskiej Górce. Tutaj szczególnie właśnie te ostatnie przetargi budowlane, bo tu wspomniałem o tych przetargach na budowę kanalizacji sanitarnej czy drogowej, gdzie te ceny były w miarę przyzwoite. Natomiast przetargi kubaturowe, no jak obserwujemy tutaj rynek, to one były na dość wysokim poziomie. Tutaj najbliżej nas gmina Bojanowo również na modernizację takiego starego budynku pod kątem przedszkola, to kwoty były no dość wysokie w stosunku do wartości kosztorysowej. Przypomnę, że wcześniej otrzymaliśmy z funduszu inwestycji strategicznych też z budżetu państwa kwotę 4 000 000 złotych  na dofinansowanie budowy przedszkola, ale tak szacujemy, że wartość tej budowy może być w granicach między 15 000 000, a 20 000 000 złotych,  no to przy samych 4 000 000 złotych, no to byłoby niezmiernie trudno, aby taką inwestycję realizować. I tutaj stąd jakby ta decyzja, aby wystąpić o kolejną dotację w wysokości tych 9 000 000 złotych. No jeżeliby nam się to udało, to byśmy mieli kwotę 13 000 000,  no to już jesteśmy w miarę bezpieczni, natomiast raczej należy przyjąć, że gdyby nam się to nie powiodło, no to będzie pod wielkim znakiem zapytania w ogóle rozpoczęcie tejże inwestycji. Mam nadzieję, że nam się uda tutaj pozyskać tą kwotę tych 9 000 000 złotych  i będziemy mogli przetarg ogłosić i w bezpiecznej kwocie, jakby rozpocząć realizację tejże inwestycji. Kolejny wniosek jest jakby podobny do tego drogowego, który żeśmy złożyli tutaj o 10 różnych dróg i ulic. Przygotowaliśmy wniosek. Wniosek oczywiście potrzeb jest znacznie więcej. To jest na kwotę 8 000 000 złotych i na kwotę do  5 000 000 złotych złożyliśmy wniosek na budowę kanalizacji, powtórzyliśmy niejako z poprzedniego rozdania na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej, wymianę sieci wodociągowej, ponieważ jest w rurach azbestowych we wsi Dłoń. To są te 3 wnioski z Polskiego Ładu. Gminom jeszcze przysługiwała, tak zwanym gminom popegeerowskim,  my jesteśmy gminą popegeerowską, mogliśmy złożyć 2 wnioski do 2 000 000 i do 5 000 000 złotych. Tutaj tych gmin jest 700 popegeerowskich w kraju. Kwota zarezerwowana jest powyżej 2 000 000 000 złotych na ten fundusz pegeerowski no, czyli można przyjąć, że w granicach około 3, czy 3 000 000 z groszami średnio na gminę i tutaj podjęliśmy decyzję, że złożymy tylko jeden wniosek tak do 2 000 000  nie składalibyśmy z obawy, że mógłby być załatwiony pozytywnie, natomiast bardziej się skupiamy na tym wniosku do 5 000 000 złotych. To jest budowa sieci wodociągowej, a głównie sieci kanalizacyjnej we wsi Zakrzewo i jakby części no tam, gdzie ten rurociąg musi przejść we wsi Roszkowo, czyli taki wniosek z tego funduszu popegeerowskiego i tutaj też nam przysługuje takie prawo z funduszu popegeerowskiego, mogą składać Międzygminne Związki i w ostatnim naborze było też kilka takich przypadków, gdzie Związek Międzygminny składał wniosek i tutaj wspólnie z Gminą Krobia złożymy wniosek na budowę takiej tunelowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gostkowie. Tutaj szacujemy w granicach między 3 500 000, a 4 000 000 złotych  wartość tejże inwestycji. Ona byłaby zlokalizowana przy Szkole Podstawowej w Gostkowie, czyli tutaj na naszym terenie i tutaj jakby już jakby poza naszymi wnioskami bardzo będziemy kibicowali Gminie Pakosław, która złoży wniosek na kwotę 12 000 000 złotych na modernizację, czy praktycznie budowę nowej oczyszczalni ścieków W Chojnie która, no też w ponad 50% obsługuje jakby ścieki z naszej gminy, tak że tak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowane i złożone  wnioski. No za chwilę rozpoczyna się wiosna, ten ruch inwestycyjny będzie większy. Tutaj na pewno też spotkamy się niebawem jeszcze z Państwem Sołtysami będziemy w szczegółach dopracowali te ich drobne zadania  inwestycyjne, aby mogły być one zrealizowane, także ja mam tyle takich bieżących, ogólnych informacji do przekazania Państwu, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to służę uprzejmie”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Nie widzę pytań, zatem Panie Burmistrzu, wykorzystując to, że Pan staje przy mównicy, proszę o kontynuację porządku obrad i przedstawienie nam informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli”.

 

Ad. 5. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2021 rok

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Jak co roku o tym czasie zawsze jest przedkładana informacja  o osiąganych średnich wynagrodzeniach. To jest ustawowy obowiązek ciążący na Burmistrzu o osiąganych średnich wynagrodzeniach wśród nauczycieli. Ten przepis ciągle obowiązuje. Przypomnę, że nauczyciele są jakby zaszeregowani w 4 grupach,  to jest nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Kiedy wprowadzano te podziały, no to te proporcje wyglądały trochę inaczej. W tej chwili mamy zdecydowaną przewagę nauczycieli dyplomowanych,  później mianowanych, no wiadomo, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel stażysta, to są ci najmłodsi, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w zawodzie nauczycielskim i każda z tych 4 grup ma jakby obowiązek osiągania stosownego poziomu wynagrodzenia i to wynosi wynik w grupie nauczycieli stażystów to jest kwota 3 500, nauczycieli kontraktowych 3 900, nauczycieli mianowanych 5 000,  nauczycieli dyplomowanych 6 500. Na to składają się wszystkie składniki wraz z 13, z nagrodami i musimy osiągnąć tą średnią w każdej z tych grup. W przypadku gdybyśmy nie osiągnęli, to wówczas tej danej grupie musimy wszystkim nauczycielom wypłacić, tak zwane wyrównanie, ale tutaj w każdej z grup osiągnęliśmy ten wymagany poziom wynagrodzenia, w związku z czym, tutaj nie musimy uruchamiać dodatkowej kwoty na wypłatę tego wyrównania”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi”.

Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2021 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2021 rok

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Poproszę Kierownika, Pana Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, Pana Artura Jankowskiego o przedstawienie sprawozdania za rok 2021”.

Głos zabrał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Artur Jankowski: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Na podstawie artykułu 110 ustęp 9 ustawy z  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jak co roku chciałbym Państwu przedstawić informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021. W roku 2021 na zadania własne, finansowane ze środków własnych i dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 540 538 złotych,  wydając łącznie 380 decyzji. Głównymi powodami udzielania pomocy były bezrobocie, długotrwała choroba oraz niepełnosprawność. W 2021 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 mieszkańców Gminy Miejska Górka, w tym 2 osoby zostały skierowane w 2021 roku. Dodam tylko, że są to osoby wymagające całodobowej opieki, a którym nie można było takiej opieki zagwarantować w miejscu  zamieszkania w formie usług opiekuńczych. Na ten cel wydatkowano kwotę 149 966 złotych. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach poradnictwa specjalistycznego przedstawiają się następująco. Ośrodek Pomocy Społecznej oferował bezpłatne wsparcie osobom w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przemocy w rodzinie, w separacji, rozwodach, przewlekłej choroby w formie poradnictwa psychologicznego. Dodatkowo psycholog wspomagał pracowników socjalnych, asystenta rodziny, jak i innych specjalistów w lepszym rozumieniu problemów i ustaleniu planu pracy z klientem. Na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Rawickim, a Gminą Miejska Górka zarówno klienci Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i mieszkańcy gminy, których nie było stać na płatną pomoc prawną, mogli skorzystać z darmowego poradnictwa, które udzielane było w każdy piątek w godzinach 16:00-20:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, w Biurach Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2021 na zadania zlecone finansowane w całości z dotacji to jest zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, za życiem, świadczenia rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wydaliśmy kwotę 3 488 737 złotych. W omawianym okresie ośrodek wypłacał także świadczenia wychowawcze, tak zwane 500+,   zrealizowano świadczenia na łączną kwotę 10 858 647 złotych. Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2021 roku wypłacono 419 świadczenia z funduszu świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę  168 831 złotych. Jednocześnie dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę  78 347 złotych z czego 40% stanowiło dochód własny gminy. W ubiegłym roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się także przyznawaniem dodatków mieszkaniowych oraz pracami społeczno-użytecznymi. W sprawie dodatków mieszkaniowych w 2021 roku  wydano 7 decyzji, wypłacono 32  świadczenia na łączną kwotę 7 113 złotych 98 groszy. Od ponad 13 lat  gmina organizuje prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz korzystających ze wsparcia Ośrodka. W 2021 roku prace te trwały od 11 stycznia do 17 grudnia. Miesięcznie pracę wykonywało 10 bezrobotnych, którzy łącznie w wyżej wymienionym okresie przepracowali  4 550 godzin. Całkowity koszt wyniósł  40 380 złotych z czego Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 60% tej kwoty, to jest  24 228 złotych. Osoby pracujące w ramach prac społeczno-użytecznych zajmowały się głównie utrzymaniem czystości i porządku, wykaszaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych na terenie miny Miejska Górka. Od 6 lipca 2011 roku na terenie gminy działa zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2021 roku do zespołu wpłynęły 13 niebieskich kart. Głównymi przyczynami są przemoc fizyczna,  psychiczna oraz nadużywanie alkoholu. W omawianym roku nie podejmowano działań związanych z interwencją kryzysową. Od lat zatrudniamy asystenta rodziny. Praca ta polega na wsparciu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W 2021 roku  asystent wspierał 7 rodzin, w których funkcjonowało 17 dzieci. Od 16 czerwca 2014 roku realizujemy program dla rodzin wielodzietnych pod nazwą Karta Dużej Rodziny. W 2021 roku wydaliśmy 67 Kart. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce realizuje zadania w zakresie stypendium socjalnego stanowiące zadania własne gminy na realizację, którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2021 roku objętych wsparciem było 42 uczniów z terenu Gminy Miejska Górka, którzy otrzymali wsparcie w łącznej kwocie 22 756 złotych 52 grosze. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków krajowego funduszu szkoleniowego. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie do szkoleń pracowników w kwocie 2 912 złotych 80 groszy  co stanowiło 80% ogólnych, kosztów planowanych szkoleń. W 2021 roku  Gmina Miejska Górka przystąpiła do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2021." Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,  edycja 2021" ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków funduszu solidarnościowego, wprowadza usługę asystenta jako formy ogólnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji oraz dla osób niepełnosprawnych dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydaje na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Gmina Miejska Górka przyjęła środki na realizację tego zadania w wysokości 42 024 złotych, co stanowiło  100% wartości zadania. Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy Miejska Górka był Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.  W ramach programu objęto wsparciem asystenta skorzystało 5 osób, to jest 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W związku z sytuacją na Ukrainie Ośrodek Pomocy Społecznej informuje. Cieszymy się z aktywności naszych mieszkańców  i z całego serca dziękujemy za wszystko, co gotowi są ofiarować. Ważne jest jednak, by pomoc tę dobrze przygotować. Prosimy, aby darowizna, jak również wsparcie w formie dachu nad głową było efektem przemyślanej decyzji. W ciągu kilku dni udało nam się zorganizować kilka miejsc noclegowych. Osoby do nas przyjeżdżające to przede wszystkim matki z dziećmi. Mężczyźni nie mogą opuszczać terenu Ukrainy jak wiemy. Niejednokrotnie będą to rodziny bez żadnych bagaży. Musimy zadbać o ich najpilniejsze potrzeby tu  na miejscu. Na terenie Gminy Miejska Górka organizowane są zbiórki przez stowarzyszenia, kościoły, szkoły, Sołectwa oraz Urząd. Dzięki temu mamy dostęp do różnego rodzaju produktów spożywczych, chemicznych, odzieży, chcemy i możemy w ten sposób reagować na gorąco według aktualnych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewni również wsparcie w ramach swoich zadań statusowych. Na zakończenie dziękuję swoim pracownikom, jak również całemu zespołowi Centrum Usług Wspólnych oraz policjantom z rewiru dzielnicowych w Miejskiej Górce, placówkom oświatowym, lokalnej służbie zdrowia, wszystkim pracownikom Urzędu w Miejskiej Górce,   Sołtysom oraz Wam, Szanowni Państwo Radni za współpracę. Liczę, że ona będzie nadal kontynuowana na tak wysokim poziomie, jak do tej pory. Zapewniam, że Ośrodek Pomocy Społecznej dołoży wszelkich starań, aby taki stan rzeczy utrzymać. Na zakończenie. Na tym zakończę swoje wystąpienie dotyczące sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Dodam tylko, że w materiałach, które Państwo Radni otrzymali, znajdują się szczegółowe dane dotyczące naszej działalności, to jest Miejsko-Góreckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy mają Państwo jakieś pytania? Bardzo dziękuję za uwagę”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo Panu Arturowi. Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę, jeśli nie, to ja chciałbym bardzo podziękować za wzorową współpracę między służbą zdrowia, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej  z racji wykonywanych zawodów. Łączy nas wiele. Bardzo Jestem zadowolony ze sprawności waszego działania i dziękuję Wam w imieniu tych wszystkich, którzy potrzebowali waszej pomocy”.

 

Ad. 7. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.
 

Ad. 8.  Podjęcie uchwał w sprawie

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/216/22 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXXVII/216/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/217/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

 

Uchwała Nr XXXVII/217/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/218/22 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXXVII/218/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

d. bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/219/22 dotyczący bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXXVII/219/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

e. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/220/22 dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXXVII/220/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/221/22 dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXXVII/221/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

g. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/222/22 dotyczący zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

Uchwała Nr XXXVII/222/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

h. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

Projekt Uchwały Nr XXXVII/223/22 dotyczący wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

 

Uchwała Nr XXXVII/223/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

i. ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Projekt Uchwały Nr XXXVII/224/22 dotyczący ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  15 „za”.

 

Uchwała Nr XXXVII/224/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały  Nr XXXVII/216/22, XXXVII/217/22, XXXVII/218/22, XXXVII/219/22, XXXVII/220/22, XXXVII/221/22, XXXVII/222/22, XXXVII/223/22 i XXXVII/224/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Jeśli nie ma,  to ja sobie pozwolę Państwu jeszcze powiedzieć, że jasne, że mamy tutaj bardzo ważną rzecz, jak wojna na Ukrainie, ale nie zapominajmy również o tym, że epidemia COVID nas nie opuściła. Ciągle notujemy po kilka przypadków dziennie w naszym rejonie zakażeń COVID. Ja też apeluję do Państwa, Państwa, rodzin i mieszkańców Gminy Miejska Górka o to, aby szczepili się tą trzecią dawką przypominającą, tak zwanym boosterem, ponieważ sami zauważamy, immunolodzy i nasi uczeni mówią o tym, że ta trzecia szczepionka to jest układ immunologiczny, funkcjonuje gdzieś na zasadach takiego wielopiętrowego budynku. Zaczynamy budowę od fundamentów. Pierwsze piętro, drugie piętro, tak jakby te kolejne szczepionki z całą pewnością jesienią nawiedzi nas kolejna fala. Jaki to będzie wirus? Nie wiemy, czy on będzie bardziej zjadliwy od Omikrona No oby, oby nie, ale warto się na pewno szczepić, bo jesienią czeka nas z pewnością czwarta dawka. Tyle, dziękuję serdecznie. Życzę miłego popołudnia”.

 

Ad. 11 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XXXVII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:24.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
           w Miejskiej Górce

 

          /-/ Zdzisław Goliński

 

Protokołowała:

              Podinspektor

          /-/ Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Oświadczenie Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie.
 5. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2021 rok.
 6. Uchwała Nr XXXVII/216/22.
 7. Uchwała Nr XXXVII/217/22.
 8. Uchwała Nr XXXVII/218/22.
 9. Uchwała Nr XXXVII/219/22.
 10. Uchwała Nr XXXVII/220/22.
 11. Uchwała Nr XXXVII/221/22.
 12. Uchwała Nr XXXVII/222/22.
 13. Uchwała Nr XXXVII/223/22.
 14. Uchwała Nr XXXVII/224/22.
 15. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XXXVII/221/22 30892.92 KB