Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 273/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 i pkt 5 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 15.897,43 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości ,,72.438.317,26 zł.” zastępuje się kwotą „72.454.214,69zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,58.154.591,59 zł.” zastępuje się kwotą ,,58.170.489,02zł.”.

4. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „383.029,27 zł.” zastępuje się kwotą „397.892,27 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę15.897,43 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości ,,94.987.296,55 zł.” zastępuje się kwotą ,,95.003.193,98zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę15.897,43 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,58.347.180,01 zł.”, zastępuje się kwotą ,,58.363.077,44 zł.”.

3. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „383.029,27 zł.” zastępuje się kwotą „397.892,27 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,33.654.018,21zł.” zastępuje się kwotą ,,33.665.915,64 zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,20.310.058,44 zł.” zastępuje się kwotą ,,20.327.391,87 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „13.343.959,77 zł.” zastępuje się kwotą „13.338.523,77 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „18.295.182,80 zł.” zastępuje się kwotą „18.299.182,80 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 116.36 KB
Załącznik Nr 2 125.78 KB
Załącznik Nr 3 122.38 KB
Załącznik Nr 4 124.71 KB
Załącznik Nr 5 228.63 KB
Zarządzenie Nr 273/2022 1036.91 KB