Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 271/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w §1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 25.892,67 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości „72.154.595,61 złotych” zastępuje się kwotą „72.180.488,28 złotych”.

3. Dochody bieżące w kwocie „57.936.869,94 złotych” zastępuje się kwotą „57.962.762,61 złote”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w §2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 25.892,67 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości „94.703.574,90 złote” zastępuje się kwotą „94.729.467,57 złotych”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 25.892,67 złote.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „58.233.458,36 złotych”, zastępuje się kwotą „58.259.351,03 złoty”.

§ 4. 1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „33.550.652,36 złote” zastępuje się kwotą „33.551.457,03 złotych”.

2. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich - kwotę „20.425.469,44 złotych” zastępuje się kwotą „20.425.381,44 złoty”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę „13.125.182,92 złote” zastępuje się kwotą „13.126.075,59 złote”.

4. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę „18.284.827,00 złotych” zastępuje się kwotą „18.309.915,00 złotych”.

§ 5. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 115.59 KB
Załącznik Nr 2 116.81 KB
Załącznik Nr 3 122.15 KB
Załącznik Nr 4 124.35 KB
Zarządzenie Nr 271/2022 738.5 KB