Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 270/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz        


/-/ Karol Skrzypczak

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270/2022
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 10 listopada 2022 r.

Projekt
Uchwała Nr …………
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia ………………..
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 55.738.041,46 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.347.023,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 15.391.018,46 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.040.118,46 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 55.738.041,46 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.625.107,74 zł.,

w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.648.676,74 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.482.713,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.165.963,74 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.334.700,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.348.731,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 293.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.112.933,72 zł.,

w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.112.933,72 zł., w tym :

a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,

b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.640.118,46 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.985.200,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.749.500,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1) dochody w wysokości 75.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 75.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

2) Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł.

§ 6. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz

określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do :

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 163.17 KB
Załącznik Nr 1.1. 141.53 KB
Załącznik Nr 1.2. 193.17 KB
Załącznik Nr 1.3. 42.81 KB
Załącznik Nr 1.4. 179.69 KB
Załącznik Nr 1.5. 103.24 KB
Załącznik Nr 1.6. 105.22 KB
Załącznik Nr 1.7. 117.17 KB
Załącznik Nr 1.8. 118.52 KB
Załącznik Nr 1.9. 242.99 KB
Załącznik Nr 1.10. 104.78 KB
Załącznik Nr 1.11. 280.37 KB
Zarządzenie Nr 270/2022 2134.22 KB