Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 269/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz        


/-/ Karol Skrzypczak

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 269/2022
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 10 listopada 2022 r.

Projekt

UCHWAŁA NR .../..../2022
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia .....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2033

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejska Górka na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejska Górka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Miejska Górka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 5. Traci moc Uchwała XXXVI/212/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 204.44 KB
Załącznik Nr 1.1. 529.86 KB
Załącznik Nr 1.2. 122 KB
Załącznik Nr 1.3. 481.66 KB
Zarządzenie Nr 269/2022 1553.64 KB