Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 268/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskiej Górce

Na podstawie art. 9a, ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021, poz. 1249) oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/203/18 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 października 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejska Górka Panią Annę Królikowską - Nauczyciel - pedagog Szkoła Podstawowa w Gostkowie.

§ 2. Powołuję do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejska Górka Panią Patrycję Maury - pedagog - Zespołu Szkół w Miejskiej Górce i Panią Dominikę Stróżyk – pedagog - Szkoła Podstawowa w Gostkowie

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 268/2022 167.47 KB