Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 267/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

        Na podstawie art.257 pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „31.778.983,35 zł.” zastępuje się kwotą „31.748.983,35 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „11.504.584,36 zł.” zastępuje się kwotą „11.474.584,36 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „17.653.522,50 zł.” zastępuje się kwotą „17.683.522,50 zł.”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia
26 października 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Przesunięcieplanu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 120.76 KB
Zarządzenie Nr 267/2021 362.51 KB