Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 266/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 5 Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji, o którym mowa w §1.

§ 2. Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień - 20 października 2022 r.,

2) termin zakończenia konsultacji na dzień - 4 listopada 2022 r.,

3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Miejska Górka.

§ 3. Ustala się następujący sposób oraz tryb zgłaszania opinii oraz ich formę:

1) opinia winna mieć formę pisemną z oznaczeniem organizacji od której pochodzi,

2) opinie należy doręczyć do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek nr 33, 63-910 Miejska Górka, złożyć osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce lub drogą elektroniczną na adres: jozef.jablonski@miejska-gorka.pl,

3) konsekwencją przeprowadzonych konsultacji będzie rozpatrzenie przez Radę Miejską w Miejskiej Górce projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 20 października 2022 r.

Uchwała Nr ..... /22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia.......... 2022 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2023.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Program współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2023.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) gminie – rozumie się przez to Gminę Miejska Górka;

4) Burmistrza – należy przez to rozumieć Burmistrza Miejskiej Górki;

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Miejskiej Górce;

6) Urząd – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Miejskiej Górce;

7) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

8) konkursie ofert - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

9) Komisja Konkursowa – należy przez to rozumieć Komisją Konkursową powołaną ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;

10) dotacji -należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

11) podmiotach programu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

12) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 2.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest tworzenie warunków do trwałego zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju gminy poprzez współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w oparciu o tradycję lokalną, kulturalną, zasoby gminy, poprzez wykorzystanie posiadanego potencjału obowiązującego prawa i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań współpracy w roku 2023.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

3) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnej społeczności,

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

5) uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych poprzez m.in. rozwijanie i promowanie idei wolontariatu,

7) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

8) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

9) wzmocnienie wpływu organizacji na proces tworzenia i realizacji polityk publicznych,

10) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców,

11) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozdział 3.
ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Zasada pomocniczości oznacza uporządkowane wzajemne relacje między sektorem publicznym a sektorem obywatelskim ukierunkowane na realizację dobra wspólnego. Samorząd wyraża wolę przekazania szerokiego zakresu zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym i jest otwarty na propozycje realizacji nowych przedsięwzięć wynikających z rozpoznanych potrzeb lokalnej społeczności.

3. Zasada suwerenności oznacza prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu problemów, poszukiwaniu rozwiązań i sposobu realizacji zadań.

4. Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu, definiowaniu problemów i zadań publicznych, tworzeniu polityk, wspólnym realizowaniu zadań, wypracowaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

5. Zasada efektywności oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy nakładach adekwatnych do realizowanego zadania.

6. Zasada uczciwej konkurencji oraz jawności oznaczają kształtowanie przejrzystych norm współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu dostępności do informacji publicznej.

Rozdział 4.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

1. W odniesieniu do celów szczegółowych określonych w rozdziale II przedmiotem współpracy gminy i organizacji pozarządowych są:

1) dalsze działania wspierające merytorycznie i infrastrukturalnie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej czy mieszkańców gminy zainteresowanych funkcjonowaniem w obszarze trzeciego sektora i aktywności społecznej;

2) wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w Rozdziale VI w celu zaspokajania rozpoznanych istotnych potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

Rozdział 5.
FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Do form współpracy o charakterze pozafinansowym należy:

1) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska, w tym inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Gminie, współorganizowanie konferencji i szkoleń dotyczących działalności organizacji oraz współpracy z organami administracji publicznej,

3) wspieranie organizacji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w drodze konkursu, w uzyskaniu, w drodze bezprzetargowej, lokalu z zasobów gminnych, użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i obiektów komunalnych oraz udostępnianie lokali na spotkania członków organizacji. Zasady korzystania z obiektów sportowych Gminy określają odrębne przepisy.

3. Do form współpracy o charakterze finansowym należy:

1) wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie kosztów ich realizacji,

2) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

4. Za podstawowy tryb przekazywania środków finansowych organizacjom uznaje się konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszcza się stosowanie innego trybu.

5. Dotacje, o których mowa w powołanej Ustawie, nie mogą być udzielone na:

1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

6) pokrycie kosztów administracyjnych (chyba, że stanowią element realizacji projektu),

7) działalność polityczną i religijną.

6. W przypadku klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych dotacje nie mogą być udzielone na:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

3) transfer zawodnika z innego klubu sportowego,

4) zapłatę kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

5) zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Rozdział 6.
LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH

1. Rada Miejska w Miejskiej Górce biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, osiągnięcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stan bazy i akceptację społeczną, za priorytetowe na rok 2023 przyjmuje zadania z zakresu:

1) ochrona i promocja zdrowia:

a) promocja, profilaktyka oraz propagowanie aktywnych form życia,

b) edukacja pro-zdrowotna,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:

a) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

b) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

c) realizacja programów służących aktywizacji osób starszych,

3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych między innymi. poprzez:

a) utrzymywanie i rozwój bazy sportowej oraz sportowo-rekreacyjnej,

b) prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie gminy Miejska Górka,

c) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miejska Górka w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów,

d) organizowanie i promowanie turystyki,

e) upowszechnianie aktywności fizycznej mieszkańców w różnych środowiskach i grupach wiekowych,

f) wyrobienie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,

4) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy Miejska Górka oraz promocję lokalnych twórców,

5) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

a) racjonalne użytkowanie wód w gminie Miejska Górka,

b) uprawianie wędkarstwa,

c) wspieranie działań związanych z ekologią i ochroną zwierząt,

d) wspieranie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych.

6) działania służące aktywności osób starszych wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, lokalnym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjnych,

7) promocja Gminy,

8) inne zadania mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Lista zadań informuje partnerów programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2023, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

Rozdział 7.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program obowiązuje w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Rozdział 8.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:

1) Rada Miejska w Miejskiej Górce – w zakresie wyznaczania kierunków współpracy gminy z organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje,

2) Burmistrz w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, w szczególności:

a) przeprowadzanie konsultacji społecznych programu współpracy w trybie i na zasadach określonych odrębną uchwałą,

b) ogłaszanie konkursów na realizację zadań publicznych gminy oraz powoływania Komisji Konkursowych,

c) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych.

3) organizacje, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom własnym gminy.

4) komórki organizacyjne Urzędu prowadzące współpracę z organizacjami.

2. W imieniu Burmistrza sprawy związane z właściwą współpracą z organizacjami oraz realizacją programu sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego zatrudniony w Wydziale Organizacyjnym.

Rozdział 9.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość środków na realizację programu określa budżet gminy na 2023 rok.

2. Na realizację programu w roku 2023 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Prognozowane środki na realizację zadań publicznych mogą ulec zmianie.

Rozdział 10.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Ustala się następujące mierniki efektywności realizacji programu:

1) liczba ogłoszonych konkursów,

2) liczba ofert, które wpłynęły od organizacji,

3) liczba umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom przez Radę Miejską w Miejskiej Górce,

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje,

5) stopień zgodności realizowanych przez organizacje zadań publicznych z priorytetami przyjętymi w programie.

2. Nie później, niż do dnia 31 maja 2023 roku Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce sprawozdanie z realizacji programu za rok 2022.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.

Rozdział 11.
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 266/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 października 2022 r. uruchomiony został proces konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 w terminach od 20  października 2022 r. do 04 listopada2022 r.

2. Projekt programu podaje się konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Propozycje priorytetowych dziedzin życia i zadań programu organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce w formie pisemnej:

- adres poczty elektronicznej: jozef.jablonski@miejska-gorka.pl

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910

Miejska Górka

- osobiście – przez złożenia pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

4. Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Miejska Górka, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

5. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół z przebiegu konsultacji, który zostanie przekazany Burmistrzowi oraz podany do publicznej wiadomości.

6. Projekt programu zostanie skierowany pod obrady Rady do zatwierdzenia.

7. Po zatwierdzeniu zostanie podany do publicznej wiadomości.

Rozdział 12.
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE

1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe Burmistrz Miejskiej Górki powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową.

2. Przed powołaniem Komisji Konkursowej Burmistrz ogłasza publicznie informację o możliwości zgłoszenia kandydatur na Członka Komisji Konkursowej przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miejska Górka. Informację tę zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń.

3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

- dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejska Górka,

- trzech przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

- z głosem doradczym w pracach komisji mogą brać udział osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie , w jakiej organizowany jest konkurs.

4. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w przypadku określonym w art. 15 ust. 2da ustawy.

5. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) dotyczący wyłączenia pracownika.

6 . Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

7. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego.

8. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Urzędu Miejskiego.

9. Przewodniczący komisji zwołuje każdorazowo posiedzenie komisji i członkowie komisji informowani są telefonicznie, co najmniej 1 dzień przed planowanym posiedzeniu.

10. Do ważności obrad komisji niezbędne jest obecność co najmniej połowy jej składu.

11. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Miejskiej Górki w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest zatem wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze ofert i udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego podejmuje Burmistrz Miejskiej Górki.

12. Komisja konkursowa przy rozpatrzeniu ofert:

- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- ocenia sposób wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust, 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego ( w przypadku wsparcia wykonania zadania),

- uwzględnia planowany przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczeń wolontariuszy i prace społeczne członków,

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne , biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

13. Z czynności dokonywanych na każdym z posiedzeń komisja sporządza protokół.

14. Do zadań Komisji Konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi.

15. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miejskiej Górki wyników konkursu.

16. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków w głosowaniu jawnym.

17. Z tytułu prac w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

18. Wyniki konkursu ogłasza się na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka oraz w siedzibie Urzędu.

19. Organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Miejska Górka.

20. W terminie do 30 listopada 2023 roku Rada uchwali roczny program współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

formularz do konsultowania

                                                                                               programu współpracy

 

FORMULARZ OPINII

 

Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2023.

 

Termin zgłaszania opinii do uchwały:

od 20 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r.

 

Nazwa organizacji wnoszącej opinię:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Opinie, uwagi, propozycje zmian:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

Miejska Górka, dnia ……………..                           ……………………………………..................

imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela organizacji pozarządowe

 

 

Uzasadnienie

Program współpracy to podstawowy dokument, który określa zasady i formy współpracy pomiędzy samorządem, a działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi.

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 z późn. zm.) Ustawa nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

W terminie 20 października do 04 listopada 2022 roku Program został przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom zgodnie z uchwałą Nr VII/38/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W wyznaczonym terminie uprawnione podmioty nie wniosły żadnych uwag do konsultowanego projektu programu. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Pliki do pobrania

Formularz opinii 11.15 KB
Zarządzenie Nr 266/2022 756.11 KB