Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 265/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie powołania osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art.  art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1863), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Joannę Pląskowską oraz Pana Tomasza Boryczkę do utrzymywania kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w zakresie zadań publicznych zależnych od systemów informacyjnych, realizowanych przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

§ 2. Zakres zadań osób wymienionych w § 1 określają przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

§ 3. Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osób wyznaczonych, zostanie przesłane do właściwego CSIRT NASK.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 265/2022 167.8 KB