Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 263/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie w przypadku Jego nieobecności

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art.68 ust.9 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam Panią Annę Nawrot– nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Sobiałkowie, do zastępowania dyrektora tej szkoły w przypadku Jego nieobecności w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2. Udzielam Pani Annie Nawrot pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie, w granicach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Załącznik do zarządzenia Nr 263/2022
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 30 września 2022 r.

Pełnomocnictwo

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art.68 ust.9 i art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz zarządzeniem nr 263/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie  w przypadku Jego nieobecności,

Burmistrz Miejskiej Górki udziela pełnomocnictwa

Pani Annie Nawrot

wyznaczonej do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie w przypadku Jego nieobecności w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., do dokonywania czynności organizacyjno-administracyjnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie, z wyłączeniem spraw finansowych oraz kadrowych związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie podczas każdorazowej nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 263/2022 249.41 KB