Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 258/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni

Na podstawie art.63 ust.1, ust.10 i ust.21 w związku z art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 247/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powierzam Pani Annie Wawrzyniak na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

 

 

Uzasadnienie

do zarządzenia Burmistrza zmieniającego zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni

Burmistrz Miejskiej Górki Zarządzeniem 247/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 czerwca 2022 r. powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dłoni Pani Annie Możejko.

W dniu 17.08.2022 r. Pani Anna Wawrzyniak przedłożyła dokument Urzędu Stanu Cywilnego  zawierający informację o zmianie nazwiska.

W związku z zaistniałą zmianą konieczne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 258/2022 250.07 KB