Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 256/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559), art.25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2021r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy lokal użytkowy położony w Konarach, stanowiący własność Gminy Miejska Górka.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Konary , zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej .

§ 3. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 134.73 KB
Zarządzenie Nr 256/2022 240.77 KB