Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 254/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie  terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 roku poz. 1227) Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w niniejszym paragrafie, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego do dnia 15 września 2022 roku.

§ 2. Ustalam termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w niniejszym paragrafie, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia  do dnia 15 września 2022 roku.

§ 3. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 254/2022 167.78 KB