Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 253/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz§ 11 pkt 1 i pkt 5 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 78.139,33 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości ,,54.971.470,62 zł.” zastępuje się kwotą „55.049.609,95zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,44.262.936,27 zł.” zastępuje się kwotą ,,44.341.075,60zł.”.

4. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „231.343,67 zł.” zastępuje się kwotą „272.583,00 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę78.139,33 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości ,,76.592.756,17 zł.” zastępuje się kwotą ,,76.670.895,50zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę78.139,33 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,44.183.830,95 zł.”, zastępuje się kwotą ,,44.261.970,28 zł.”.

3. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „231.343,67 zł.” zastępuje się kwotą „272.583,00 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,28.605.677,16zł.” zastępuje się kwotą ,,28.607.248,49 zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,19.346.812,19 zł.” zastępuje się kwotą ,,19.339.806,19 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „9.258.864,97 zł.” zastępuje się kwotą „9.267.442,30 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „9.869.068,79 zł.” zastępuje się kwotą „9.945.636,79 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „ Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak
 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia
28 lipca 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2022.14w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę2.400,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

2)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 33.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 z późn. zm.).

3)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4)W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano zmian w planie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

a)zwiększenie dochodów w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 0970 o kwotę 377,33 zł. – Fundusz Pomocy (środki z przeznaczeniem na wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – 225,75 zł., nadanie numeru PESEL – 151,58 zł.),

b)zwiększenie w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 0970 o kwotę 1.530,00 zł. – Fundusz Pomocy (środki na świadczenie 300 zł. oraz obsługa zadania),

c)zwiększenie w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2700 o kwotę 164,00 zł. – Fundusz Pomocy (środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),

d)zwiększenie w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 0970 o kwotę 39.168,00 zł. – Fundusz Pomocy (środki na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz obsługę tego zadania).

5)Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.