Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 241/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz§ 11 pkt 5 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 14.093,67 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości ,,53.924.438,39 zł.” zastępuje się kwotą „53.938.532,06zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,43.616.023,03 zł.” zastępuje się kwotą ,,43.630.116,70zł.”.

4. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „167.212,00 zł.” zastępuje się kwotą „181.205,67 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę14.093,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości ,,75.545.723,94 zł.” zastępuje się kwotą ,,75.559.817,61zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę14.093,67 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,43.536.917,71 zł.”, zastępuje się kwotą ,,43.551.011,38 zł.”.

3. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „167.212,00 zł.” zastępuje się kwotą „181.205,67 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,28.084.835,03zł.” zastępuje się kwotą ,,28.089.728,70 zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,18.953.151,19 zł.” zastępuje się kwotą ,,18.953.331,19 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „9.131.683,84 zł.” zastępuje się kwotą „9.136.397,51 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „9.810.627,68 zł.” zastępuje się kwotą „9.819.827,68 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 118.97 KB
Załącznik Nr 2 120.47 KB
Załącznik Nr 3 121.35 KB
Załącznik Nr 4 123.33 KB
Zarządzenie Nr 241/2022 752.8 KB