Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 232/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art.15 ust.1, art.37 ust.2.pkt 4 i w związku z art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2021, poz.1899 ze zmianami) zarządzam:

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości:

1. działka o nr ewid.gruntu 265/6 o powierzchni 0,2625ha (dr) położona w Dłoni, stanowiącej drogę wewnętrzną na terenie gospodarstwa RGD w Dłoni

2. działka o nr ewid.gruntu 85 o powierzchni 0,8600ha(IIIa) położona w Piaskach, stanowiąca tereny upraw polowych,

3. działka o nr ewid.gruntu 308 o powierzchni 0,3900ha(w), położona w Dłoni, stanowiąca rów śródpolny

4. działka o nr ewid.gruntu 314 o powierzchni 0,1500ha(w) - położona w Dłoni, stanowiąca rów śródpolny, których właścicielem jest Gmina Miejska Górka (KW – PO1R/00031243/6)  na

5. działka o nr ewid.gruntu 259/65 o powierzchni 0,4145ha (dr) położonej w Dłoni, stanowiącej ogólnodostępną drogę publiczną (pomiędzy terenami ogródków działkowych i blokami mieszkalnymi)

6. działka o nr ewid.gruntu 156/22 o powierzchni 0,5281ha (Ws / RIIIa) położonej w Dłoni, stanowiącej teren rekreacyjny ze zbiornikiem wodnym , przylegającym do terenów rekreacyjnych (plac zabaw i boisko) na działce o nr ewid. Gruntu 157 w Dłoni (własność Gminy Miejska Górka)

7. działka o nr ewid.gruntu 156/7 o powierzchni 0,0588ha (Br-RIIIa) położonej w Dłoni, stanowiącej teren przyległy do terenu rekreacyjnego ze zbiornikiem wodnym,

8. działka o nr ewid.gruntu 263/3 o powierzchni 0,1070ha (Br-R, R) położonej w Dłoni, stanowiącej teren przyległy do terenu kaplicy grobowej (obecnie kaplica rzymsko-katolicka), wykorzystywany jako miejsca postojowe

- których właścicielem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Dłoni (KW – PO1R/00019345/1)

§ 2. Przedmiotowa zamiana niezbędna jest w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne (droga, tereny rekreacyjne, parking) przez Gminę Miejska Górka oraz prowadzonego gospodarstwa rolnego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

§ 3. Przedmiotowa zamiana zostanie dokonana za dopłatą różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak