Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 231/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

Na podstawie art.63 ust.1 i 10 w związku z art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1082), §1 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1428) oraz art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559) Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.

2. W skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce, Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce, Branżowa Szkoła I Stopnia w Miejskiej Górce.

3. Treść ogłoszenia zawierającego warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Gminy Miejska Górka www.miejska-gorka.pl   w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka „Ogłoszenia Burmistrza”,

2) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu http://ko.poznan.ibip.pl   zakładka „Ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora”,

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Miejskiej Górce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Załącznik do zarządzenia Nr 231/2022

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 4 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W MIEJSKIEJ GÓRCE

Burmistrz Miejskiej Górki

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce

ul. Marii Konopnickiej 3,

63-910 Miejska Górka,

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka,

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1449) tj.:

1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe (tj. szkole ponadpodstawowej);

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1    ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1762 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1    ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.574 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4    ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.289);

11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie    z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce może także zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

3.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce może zajmować również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.854)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa na wstępie, z wyjątkiem wymogu posiadania, co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust.4 pkt 2): świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie   z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4   ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1   i 3a   ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1762 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.276 ust.1   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022r., poz.574 ze zm.), - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce załączone do ogłoszenia o konkursie.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem telefonu kandydata) i dopiskiem „Oferta konkursowa na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce” w terminie do dnia 27 maja 2022 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty) na adres:

Urząd Miejski w Miejskiej Górce,

Rynek 33

63-910 Miejska Górka

/sekretariat-I piętro/

6. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty w postaci elektronicznej należy przesłać na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce przez platformę ePUAP na adres skrzynki podawczej: /urzadmg/skrytka. W przypadku składania ofert w postaci elektronicznej obowiązuje termin i godzina wskazane w ust.6. W temacie wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta konkursowa na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce”.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miejskiej Górki.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej – indywidualnie na wskazany w ofercie adres zwrotny, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku złożenia oferty w postaci elektronicznej informacja o terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej zostanie kandydatowi przekazana w postaci elektronicznej.

9. Zastrzega się prawo zażądania od kandydatów w toku postępowania konkursowego przedstawienia oryginałów dokumentów, które w ofercie konkursowej zostały złożone w formie poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii.

10. Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

11. Obowiązek informacyjny:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu ustawowych obowiązków informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych kandydata składającego ofertę konkursową na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych kandydata Centrum Usług Wspólnych, ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka w ramach prowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

3. W Gminie Miejska Górka wyznaczono inspektora ochrony danych, którym jest Pani Joanna Pląskowska tel. 65 322 49 73, email: iod@miejska-gorka.pl.

4. W Centrum Usług Wspólnych inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Sylwia Szewczyk, email: iod@cuw-mg.pl.

5. Przetwarzanie danych osobowych kandydata składającego ofertę konkursową na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1082), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1428) wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy jedynie przyśpieszeniu trybu procedury konkursowej. Podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest wyraźna zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.

6. Odbiorcą danych osobowych kandydata składającego ofertę konkursową na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce będą członkowie komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miejskiej Górki.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa w szczególności przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Kandydat składający ofertę konkursową na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku podania numeru telefonu również prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Kandydatowi składającemu ofertę konkursową na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Niepodanie nr telefonu będzie skutkowało informowaniem kandydata wyłącznie drogą pocztową.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wzór oświadczenia

………………………………………..

(imię i nazwisko kandydata)

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka oraz przez Centrum Usług Wspólnych, ul. Kobylińska 33, 63-910 Miejska Górka któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

2. W przypadku podania nr telefonu wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny według podanego nr telefonu.

3. Oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie i potwierdzam ich zgodność.

4. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………………………

(data i czytelny podpis kandydata)

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 231/2022 309.65 KB