Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 229/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz§ 11 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „19.074.499,19 zł.” zastępuje się kwotą „19.026.499,19 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań– kwotę „8.954.274,74 zł.” zastępuje się kwotą „9.002.274,74 zł.”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia
29 kwietnia 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

  1. Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 119.85 KB
Zarządzenie Nr 229/2022 364.4 KB