Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 227/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie  art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz§ 11 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 494.282,68 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości ,,48.549.437,85 zł.” zastępuje się kwotą  „49.043.720,53zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,40.062.947,39 zł.” zastępuje się kwotą ,,40.557.230,07zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę494.282,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości ,,66.510.723,40 zł.” zastępuje się kwotą ,,67.005.006,08zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę494.282,68 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,39.983.842,07 zł.”, zastępuje się kwotą ,,40.478.124,75 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej  dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,26.967.992,07zł.” zastępuje się kwotą ,,26.972.694,07 zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,18.744.123,00 zł.” zastępuje się  kwotą ,,18.707.025,00 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.223.869,07 zł.” zastępuje się kwotą „8.265.669,07 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „7.982.922,00zł.” zastępuje się kwotą „8.472.502,68zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1.pdf 114.2 KB
Załącznik Nr 2.pdf 120.13 KB
Załącznik Nr 3.pdf 120.15 KB
Załącznik Nr 4.pdf 121.71 KB
Zarządzenie Nr 227/2022 734.07 KB