Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 225/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górki do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605 z późn. zm.) Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce jako jednostkę organizacyjną Gminy Miejska Górka do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 225/2022 163.93 KB