Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 224/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 61 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Przekazuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejska Górka:

a) Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce,

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak