Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 223/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

Na podstawie art.15 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 4 i w związku z art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości:

1. działka gruntu nr 151 obręb Niemarzyn o pow. 1,2512ha, zapisanej w księdze wieczystej KW – PO1R/00029489/5 na rzecz Gminy Miejska Górka, na

2. działka gruntu nr 723 obręb Chojno o pow. 0,3426ha, zapisaną w księdze wieczystej Nr KW -PO1R/00012551/9 na rzecz Marka i Jolanty małż. Pernak.

§ 2. Działka o nr ewid. Gruntu 723 obręb Chojno, gm. Pakosław jest niezbędna na poprawienie  zagospodarowania terenu i planowaną rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chojnie, obsługującej Gminę Miejska Górka, położoną na działce o nr ewid. Gruntu 724 obręb Chojno (KW- PO1R/00029425/9 - własność Gmina Pakosław).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 223/2022 169.49 KB