Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 221/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

Na podstawie art.25 ust.1 i 2 i w związku z art. 67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zmianami), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalić cenę nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. gruntu nr 313/1 o powierzchni 0,0024ha (Bz) obręb Dabrowa, stanowiącej własność Gminy Miejska Górka, zapisanej w księdze wieczystej KW – PO1R/00018314/8, przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym - na kwotę : 1.831,00zł + 23%Vat.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak