Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 218/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 261) Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 1.080,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości ,,48.548.357,85 zł.” zastępuje się kwotą „48.549.437,85zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,40.061.867,39 zł.” zastępuje się kwotą ,,40.062.947,39zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę1.080,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości ,,66.509.643,40 zł.” zastępuje się kwotą ,,66.510.723,40zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę1.080,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,39.982.762,07 zł.”, zastępuje się kwotą ,,39.983.842,07 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,26.967.778,87zł.” zastępuje się kwotą ,,26.967.992,07 zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,18.743.909,80 zł.” zastępuje się kwotą ,,18.744.123,00 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „7.982.055,20zł.” zastępuje się kwotą „7.982.922,00 zł.”.

§ 5. 1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł.

2. W § 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku dokonuje się zmiany. Po dokonaniu zmiany § 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 130.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.”..

§ 6. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 114.9 KB
Załącznik Nr 2 118.29 KB
Załącznik Nr 3 119.64 KB
Załącznik Nr 4 121.21 KB
Zarządzenie Nr 218/2022 737.2 KB