Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2022 rok

Treść

Zarządzenie Nr 214/2022
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych oraz mieniu komunalnym na terenie Gminy Miejska Górka powstałych w wyniku zjawisk naturalnych noszących znamiona klęski żywiołowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisje ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejska Górka w składzie:

1) Artur Jankowski - Przewodniczący Komisji;

2) Marta Przewoźna - Członek Komisji;

3) Ewa Niwczyk - Członek Komisji;

4) Anna Kolibabka - Członek Komisji;

5) Ewelina Polus - Członek Komisji;

6) Katarzyna Kleban - Członek Komisji.

2. Powołuję Komisję ds. szacowania szkód i strat powstałych w mieniu komunalnym Gminy Miejska Górka w składzie:

1) Jacek Stróżyk - Przewodniczący Komisji;

2) Magdalena Rosolska - Członek Komisji;

3) Daria Leciejewska - Członek Komisji.

3. W pracach Komisji w zależności od potrzeb mogą uczestniczyć również inne osoby, nie będące jej członkami celem konsultacji i wydania opinii.

§ 2. Zadaniem Komisji jest szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku zjawisk naturalnych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz sporządzenie protokołu z wykonania tych czynności.

§ 3. Komisja dokonuje oceny szkód i strat na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków oraz wizji w terenie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 164/17 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych w budynkach/lokalach mieszkalnych oraz mieniu komunalnym w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Miejska Górka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 214/2022 174.92 KB