Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Treść

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2277 ze zm. )

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin odpowiedzi:

  • do 30 dni

Opłaty:

  •  opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
  • opłata roczna wynosi:

- 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo

- 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu

- 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

Tryb odwoławczy:

  • odwołanie od decyzji Burmistrza Miejskiej Górki wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

  • jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.
  • odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.
  • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeśli w ciągu 7 dni wniosek nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrzony.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny, Józef Jabłoński, tel. (65) 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 51 53