Przejdź do stopki

Podział nieruchomości

Treść

Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o podział nieruchomości  - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
 • wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej (2 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego),
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (jeżeli była wydana i obowiązuje w dniu złożenia wniosku),
 • dodatkowe opinie, jeżeli wynikają z przepisów szczególnych (np. podział budynku).

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

 • projekt podziału nieruchomości (min. 3 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego),
 • protokół z przyjęcia granic - poświadczona kopia.

Termin odpowiedzi

 • 7 dni do miesiąca - od złożenia kompletnego wniosku do wydania postanowienia opiniującego
 • 7 dni do miesiąca - od uzupełnienia dokumentacji do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy

 • uzyskanie postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział. Istnieje możliwość osobistego odbioru postanowienia i decyzji.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunalny: tel. 65 322 48 44

Opłaty

 • nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

 • zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie .

Pliki do pobrania

Wniosek-o-podzial-nieruchomosci.doc 32.5 KB