Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Treść

Podstawa prawna

 • art. 83f  ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.)

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,

Termin odpowiedzi

 • w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, Magdalena Rosolska, e-mail: magdalena.rosolska@miejska-gorka.pl

Opłaty

 • złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
 • za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Tryb odwoławczy

 • odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 • w przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia
 • w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 • organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.