Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy

Treść

Podstawa Prawna

 • art. 39 ust.3 Art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.470 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.)
 • art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz.256 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy 

Załączniki:

 • projekt reklamy w tym:

¾ projekt konstrukcji z wymiarami,
¾ projekt graficzny (zdjęcie),

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy.

Termin odpowiedzi

 • 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy.
 • decyzja zostanie przesłana listownie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, tel. 65 322 64 30

Opłaty

 • opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Miejska Górka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa Uchwała Nr XVI/106/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 22 stycznia 2020 r.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.