Przejdź do stopki

Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Treść

Podstawa prawna:

 Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • umowa na przejęcie nieczystości przez stację zlewną (udokumentować gotowość ich odbioru).
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  • oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • oświadczenie o spełnianiu przez pojazd asenizacyjny wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617).
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

Termin odpowiedzi:

  • do 30 dni.

Opłaty:

  • opłata skarbowa: od zezwolenia - 107,00 zł,

Tryb odwoławczy:

  • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny, tel. (65) 54 74 507

Pliki do pobrania