Przejdź do stopki

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Treść

Podstawa prawna:

 • art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2020 r.poz.283 ze zm. )
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy złożyć pisemny wniosek;
 •  informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Termin odpowiedzi:

 • bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, 
 • termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej.
 • pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Uwagi: 

 • na podstawie art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag  i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji środowiskowej.
 • składanie uwag i wniosków odbywa się w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w/w informacji.

Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

 • stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą

za informację wymagającą wyszukania do 5 dokumentów – 2 zł

za informację wymagającą wyszukania od 6 do 20 dokumentów – 4 zł

za informację wymagającą wyszukania ponad 20 dokumentów – 6 zł

 • stawki opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4 wynoszą:

za kopię liczącą do 30 stron  – 7 zł

za kopię liczącą od 31 do 50 stron  – 9 zł

za każde następne rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron  – 3 zł

 • za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A-3 i większym

A-3 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 2

A-2 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 4

A-1 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 8

A-0 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 16

 • za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe zwiększone o 2 zł. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych zapisanych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości 5 zł 

3. Opłatę uiszcza się przez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny, tel. (65) 54 74 507 

Pliki do pobrania