Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 197/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejska Górka na 2022 rok

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z pózn. zm.) w związku z art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Audytu Wewnętrznego w Gminie Miejska Górka na 2022 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu (usługodawcy).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz       


Karol Skrzypczak

 

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik 213.9 KB
Zarządzenie Nr 197/2021 435.44 KB