Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 196/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 21.000,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości ,,67.355.826,29 zł.” zastępuje się kwotą „67.376.826,29zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,52.152.259,04 zł.” zastępuje się kwotą ,,52.173.259,04zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę21.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości ,,59.934.027,97 zł.” zastępuje się kwotą ,,59.955.027,97zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę21.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,50.668.271,39 zł.”, zastępuje się kwotą ,,50.689.271,39 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,29.429.194,39zł.” zastępuje się kwotą ,,29.410.194,39zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,19.209.918,46 zł.” zastępuje się kwotą ,,19.138.918,46 zł.”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „10.219.275,93zł.” zastępuje się kwotą „10.271.275,93 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „16.045.465,00 zł.” zastępuje się kwotą „16.085.465,00 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz        


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 115.16 KB
Załącznik Nr 2 127.32 KB
Załącznik Nr 3 122.43 KB
Załącznik Nr 4 124.88 KB
Uzasadnienie 361.28 KB
Zarządzenie Nr 196/2021 940.29 KB