Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 194/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2. Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz         


/-/ Karol Skrzypczak

 

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 194/2021 163.64 KB