Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 198/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek rolnych

Na podstawie art.38 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Z 2020r. poz.1990) oraz § 8 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014r. poz.1490 z późn. zmianami) - Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją” celem wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek rolnych o nr ewid. gruntu: 350 - obręb Konary, o nr ewid. gruntu 326, 330, 331 - obręb Miejska Górka, stanowiących własność Gminy Miejska Górka.

2. Komisja składa się z przewodniczącego oraz 3 członków, dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

3. W skład komisji wchodzi:

1) Jacek Stróżyk - przewodniczący,

2) Jolanta Pieprzyk,

3) Wiesław Wójcicki,

4) Marlena Szwarc.

§ 2. Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/  Karol Skrzypczak

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 198/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Regulamin przetargu

1. Przedmiotem ustnych przetargów nieograniczonych jest sprzedaż nieruchomości rolnych:

I. 

·działka o nr ewid. gruntu 350, obręb Konary

·KW- PO1R/00044377/8

·powierzchnia: 1,2327 ha (0,9196 ha-RIVa, 0,3131 ha-RIIIb)

·cena wywoławcza: 95 000,00zł

II. 

·działka o nr ewid. gruntu 326, 330, 331, obręb Miejska Górka

·KW PO1R/00029491/2

·powierzchnia: 1,0744 ha (326 -0,7206 ha-RVI; 330 –0,2854 ha-PsV; 331 – 0,0684 ha-RVI)

·cena wywoławcza: 321 700,00zł

Ww. kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( tj Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm. ).

Do sprzedaży w/ w nieruchomości stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2020r., poz.1655 z późn. zm.).

2. Cenę wywoławczą, termin i miejsce przetargów oraz wysokość wadium zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Miejska Górka i w gazecie „Życie Rawicza” oraz na stronach internetowych Gminy Miejska Górka.

3. Przetarg odbywa się publicznie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miejska Górka – Urząd Miejski Miejska Górka , Rynek 33  (sala narad I piętro) – 03.02.2022r. – od godz.: I-10.00, II-11.00.

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 31.01.2022r. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 94 8669 0001 0023 0319 4000 0019. na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu:

I.         9 500,00 zł.

II.        32 170,00 zł.

5. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, poleceniem przelewu na podane przez uczestnika konto.

8. Burmistrz Miejskiej Górki powołuje komisje przetargową i przewodniczącego. Przetarg organizuje i przeprowadza komisja przetargowa.

9. Uczestnik przetargu winny przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

·oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu wraz z oświadczeniem,

·w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,

·w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

·w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

·w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

·w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

10. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej , czyli:

I. 950,00zł

II. 3 220,00zł

11. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

13. Po ustaniu postąpień osoba upoważniona do przeprowadzenia przetargu wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

14. Termin uiszczenia ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej. O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży organizator zawiadamia osobę ustaloną nabywcą nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z każdego przeprowadzonego przetargu osobno, który podpisuje komisja przetargowa oraz uczestnik, który zaoferował najwyższą cenę.

17. Protokół z przeprowadzonego przetargu zatwierdzony przez Burmistrza Miejskiej Górki - stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

18. Koszty umowy notarialnej i koszty sądowe ponosi nabywca.

19. Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miejskiej Górki.

Pliki do pobrania

Zarzadzenie.198.2021.2021-12-22.pdf 265.64 KB