Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 184/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie: skreślenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r., poz. 710 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Skreślam z gminnej ewidencji zabytków Gminy Miejska Górka przyjętej zarządzeniem nr 45/2019 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 16 października 2019 r. budynek gospodarczy przy wapniarni, budynek suszarni (w części hala wysoka) oraz fragment ogrodzenia w części żużlobetonowej znajdujących się na terenie Zespołu Cukrowni „Cukrownia Miejska Górka”. Skreślenie następuje ze względu na to, że przedmiotowe obiekty nie mają szczególnego znaczenia dla zespołu cukrowni, a ich walory historyczne, architektoniczne i naukowe są znikome.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak