Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 181/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art.38 ust.1, art.42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698) i uchwały nr XXXI/229/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30.03.2001r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miejska Górka - Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej „komisją” celem wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego działki o nr ewid. gruntu 507 o powierzchni 10,8800 ha położonego w Konarach, zapisanego w księdze wieczystej nr PO1R/00044377/8.

2. Komisja składa się z przewodniczącego oraz 3 członków, dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

3. W skład komisji wchodzi:

1) Jacek Stróżyk - przewodniczący,

2) Jolanta Pieprzyk,

3) Wiesław Wójcicki,

4) Marlena Szwarc.

§ 2. Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Załącznik do zarządzenia Nr 181/2021
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 27 października 2021 r.

Regulamin przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości rolnej

·Powierzchnia nieruchomości wynosi 10,8800 ha

·Działka nr ewid. gruntu 507, obręb Konary, KW – PO1R/00044377/8

·Właściciel: Gmina Miejska Górka

·Wywoławcza wysokość dzierżawy wynosi 20 000,00zł/rok.

(Ww. kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020r. poz 106)

·Termin obowiązywania umowy – 29 lat, z 2letnim okresem wypowiedzenia

2. Cenę wywoławczą, termin i miejsce przetargu oraz wysokość wadium zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego Miejska Górka, na tablicy ogłoszeń w Konarach, w gazecie „Życie Rawicza” oraz na stronach internetowych Gminy Miejska Górka.

3. Przetarg odbywa się publicznie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miejska Górka – Urząd Miejski Miejska Górka – 3 grudnia 2021r. o godz.10.00 (sala narad)

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, po wpłaceniu wadium w terminie do dnia 29.11.2021 r. w wysokości 2 000,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa/o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, poleceniem przelewu na podane przez uczestnika konto.

7. Burmistrz Miejskiej Górki powołuje komisje przetargową i przewodniczącego. Przetarg organizuje i przeprowadza komisja przetargowa.

8. Uczestnik przetargu przed jego otwarciem przedkłada komisji przetargowej:

·Oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu wraz z oświadczeniem,

·W przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,

·W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

·W przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

·W przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu.

10. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Po ustaniu postąpień osoba upoważniona do przeprowadzenia przetargu wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

13. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu , który podpisuje komisja przetargowa oraz uczestnik , który zaoferował najwyższą cenę.

14. Protokół z przeprowadzonego przetargu zatwierdzony przez Burmistrza Miejskiej Górki - stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

15. Jeżeli osoba ustalona jako najemca uchyli się od zawarcia umowy - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miejskiej Górki.

17. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu – Burmistrz Miejskiej Górki podaje do publicznej wiadomości na okres co najmniej 7 dni Informację o wyniku przetargu.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 181/2021 207.09 KB