Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 176/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

        Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 878.919,21 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości ,,58.984.500,63 zł.” zastępuje się kwotą „59.863.419,84zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,49.175.708,43 zł.” zastępuje się kwotą ,,50.054.627,64zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę878.919,21 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości ,,57.396.845,17 zł.” zastępuje się kwotą ,,58.275.764,38zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę878.919,21 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,48.405.088,59 zł.”, zastępuje się kwotą ,,49.284.007,80 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,28.470.280,59zł.” zastępuje się kwotą ,,28.905.439,80zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,19.274.419,17 zł.” zastępuje się kwotą ,,19.338.287,22 zł.”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „9.195.861,42zł.” zastępuje się kwotą „9.567.152,58 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „14.763.196,00 zł.” zastępuje się kwotą „15.206.956,00 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 października2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.338.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 391.466,98 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.298.2021.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 4.178,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3) Pismo Nr POZ-WO.577.1.2021.5 Wojewódzkiego Biura Spisowego w sprawie przyznania II transzy dotacji spisowej w wysokości 12.000,00 zł. - Dział 750 Rozdział 75056 paragraf 2010.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.312.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 13.890,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17  ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.342.2021.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 11.303,23 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121  ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.349.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 167.231,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 276.350,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 121.24 KB
Załącznik Nr 2 126.74 KB
Załącznik Nr 3 122.5 KB
Załącznik Nr 4 124.93 KB
Zarządzenie Nr 176/2021 719.51 KB