Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 146/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305)  Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskie w Miejskiej Górce
z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 585.282,95 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości ,,50.862.586,20 zł.” zastępuje się kwotą  „51.447.869,15zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie ,,47.045.417,43 zł.” zastępuje się kwotą ,,47.630.700,38zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę585.282,95 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości ,,52.104.930,74 zł.” zastępuje się kwotą ,,52.690.213,69zł.”.
 

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę585.282,95 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,46.085.483,82 zł.”, zastępuje się kwotą ,,46.670.766,77 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej  dokonuje się zmiany w punkcie 1wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,26.586.039,85zł.” zastępuje się kwotą ,,27.171.322,80zł.”.

2. W§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę ,,18.694.054,88 zł.” zastępuje się  kwotą ,,18.705.531,02 zł.”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.891.984,97 zł.” zastępuje się kwotą „8.465.791,78 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


Karol Skrzypczak