Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 248/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 6 marca 2024 r.

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin

        Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2023, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2023 roku, poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Miejskiej Górki
z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin”.   

Informuję, że w toku powyższego postępowania inwestycja uzgodniona została przez:

  1. Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie z dnia 05.03.2024 roku zn. WOO-II.4221.4.2023.ZP.10  

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 – 15.30  w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Gminy w Pępowie, Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Urzędzie Gminy w Pępowie, Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Sobiałkowo, Topólka, Dłoń i Smolice.

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

 

Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie 17.72 KB