Przejdź do stopki

Głosowanie przez zaświadczenie

Treść

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całego kraju, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca nie musi być ujęty w spisie wyborców (nie musi posiadać zameldowania na pobyt stały) Może on zostać złożony pisemnie lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.  W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

W celu otrzymania zaświadczenia wyborca składa wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce, pokój nr 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Pliki do pobrania