Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2023 r.

Treść

PROTOKÓŁ LIII/23

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 1 marca 2023 roku

o godz. 12.00 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Kazimierz Chudy – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Ryszard Drozdowski – Radny Powiatu Rawickiego
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia LIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecny Radny Mirosław Śmierzchała) - tj. 93,33% ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować
i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2022 rok.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
 2. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejska Górka na lata 2023-2027,
 3. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,
 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
 5. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2023 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.
W związku z powyższym protokół nr LII/23 z Sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2023 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym.

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo. Na dzisiejszą sesję mają Państwo przygotowany pakiet uchwał. On jest niezbyt…  Najistotniejsza uchwała dotyczy zmian w budżecie. I mamy jeszcze szereg uchwał innych, można by powiedzieć,  mniejszego ciężaru gatunkowego. One były przedstawiane na posiedzeniach Komisji Państwu Radnym.

            Natomiast ja chciałbym się najbardziej skupić na uchwale dotyczącej zmian
w budżecie. Tutaj przedstawialiśmy, Pani Skarbnik na posiedzeniach Komisji przedstawiała zmiany, które proponujemy. Polegają one na zwiększeniu dochodów o kwotę  630 000 złotych i po stronie wydatków również. Zdecydowana, jakby większość tej kwoty jest przeznaczona na wydatki majątkowe, konkretnie na zadania inwestycyjne, które wprowadzamy lub które zwiększamy środki finansowe.

            Tutaj w najbliższej perspektywie czeka nas myślę, że w przeciągu kilku najbliższych tygodni już będziemy do tego gotowi, przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zakrzewo i części wsi Roszkowo. Tutaj przypomnę, że mamy kwotę 2 800 000 złotych dotacji z funduszu popegeerowskiego i już tutaj na sesji wspominałem, że będzie to kwota szacujemy za mała, aby w 100% wykonać  zadanie głównie we wsi Zakrzewo. Być może któreś fragmenty będziemy musieli przełożyć na kolejne przedsięwzięcie, ponieważ tutaj priorytetem będzie rozwiązanie gospodarki wodnej w Zakrzewie i też jakby budowa tejże magistrali tłocznej  łączącej Zakrzewo z Roszkowem i maksymalne podłączenie tyle, ile się da we wsi Zakrzewo kanalizacji sanitarnej. Dzisiaj jeszcze niczego nie rozstrzygamy. Natomiast tutaj zwiększona pozycja po stronie wydatków dotyczy właśnie,  jakby regulacji spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, ponieważ tutaj dokumentację robimy na całe Zakrzewo i również Roszkowo wraz z tranzytem, także tutaj przystępujemy do budowy kanalizacji  sanitarnej, jakby w tej już ostatni końcowej części gminy. Tutaj przypomnę, że pod koniec roku żeśmy przenosili wydatki niewygasające, inwestycję związaną z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko. Głównie prace  drogowe i w tej chwili no pogoda już robi się coraz bardziej wiosenna i niebawem już przystąpimy do tego ostatniego etapu budowy kanalizacji, czyli uporządkowania drogi przejazdowej przez Roszkówko.

            Też wprowadzamy pozycje dotyczące budowy dróg. Konkretnie drogi w Dłoni i drogi w Sobiałkowie. Tutaj przypomnę, że jeżeli chodzi o drogę w Sobiałkowie to podczas ostatnich uroczystości związanych z takim symbolicznym poświęceniem realizowanych dróg   w ubiegłym roku otrzymaliśmy promesę na budowę właśnie drogi  w Sobiałkowie.

            Wcześniej również uzyskaliśmy informację, że budowa drogi od drogi krajowej do stacji kolejowej w Dłoni również znalazła się na liście dofinansowania. Tutaj ta inwestycja jest ze środków unijnych realizowana i z takich istotnych jeszcze działań dotyczących wydatków inwestycyjnych ważna jest kwota 125 000 złotych jako dotacji dla Międzygminnego Związku. Ma to związek z budową, z planowaną budową  tunelowej hali sportowej we wsi Gostkowo. Tutaj wniosek składaliśmy wspólnie Gmina Miejska Górka
i Krobia. Inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze Szkoły Podstawowej w Gostkowie, czyli na obszarze Gminy Miejska Górka. Tutaj przypomnę też, że z funduszu popegeerowskiego mamy przyznaną kwotę 3 000 000 złotych na budowę tejże hali. Tutaj przy okazji omawiając temat tej hali są zapowiedzi, że być może to być w najbliższych dniach, że będzie taki rządowy program budowy tysiąca hal tego typu, gdzie szacowany koszt budowy takiej hali na poziomie 4 000 000 złotych brutto i poziom dofinansowania  wynosiłby 2 800 000.  I tutaj takim w przypadku naszej gminy najbardziej kwalifikującym się do złożenia w przyszłości takiego wniosku byłaby Szkoła Podstawowa w Konarach, ale nie chciałbym dzisiaj niczego przesądzać, no myślę, że jeżeli takowa szansa będzie, to warto byłoby spróbować, aby  uzyskać również wsparcie na budowę takiego obiektu przy szkole
 w Konarach.

            Mamy tu również takie dwie pozycje drobniejsze, dotyczące oświetlenia ulicznego
w Sobiałkowie i w Roszkówku. Część była wcześniej finansowana przy udziale środków funduszu sołeckiego i też mamy dwie takie pozycje dotyczące wsi Oczkowice i Woszczkowo.

To są te wnioski, o które przypomnę, na ostatnich sesjach Państwo Radni żeście podejmowali   uchwałę o przyjęciu planu rozwoju miejscowości. Złożyliśmy stosowne wnioski. Do końca tego tygodnia trzeba będzie te wnioski uzupełnić właśnie o planowaną  kwotę w budżecie gminy na te zadania. Przed sesją też tutaj niektórzy Państwo Sołtysi deklarowali też
w przyszłości, jakby powrót, czy udział w tymże programie marszałkowskim. Jest Pan Radny tutaj Sejmiku, to doskonale wie, o czym tutaj mówimy,  że corocznie jest taki program, jest rozdysponowywana określona kwota. Nie są to może wielkie pieniądze, ale w wielu przypadkach naszych wsi kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego rozwiązuje problem i też taka na razie mała kwota, ale dość ważna, istotna, ponieważ ciągle tutaj jesteśmy na etapie  finalizowania spraw formalnych związanych z przejęciem gruntów Skarbu Państwa we wsi Zakrzewo. To są grunty należące do krajowego,  będące własnością Skarbu Państwa, ale administrowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i on tutaj narzuca gminie określone warunki,  aby móc sfinalizować to nieodpłatne przekazanie gminie mienia Skarbu Państwa na określone cele. I mam nadzieję, że tutaj w najbliższych  miesiącach to już ostatecznie sfinalizujemy. Sprawa toczy się już kilka lat i będziemy mogli tutaj ten obszar w Zakrzewie, jakby przejąć już na własność i później zgodnie z tym, co żeśmy deklarowali we wniosku  tutaj do KOWR-u to zadanie realizować, czyli kwota około  460 000 złotych jest planowana na  wydatki majątkowe. Pozostała kwota z tej, którą tutaj Państwu przedstawiłem na inne wydatki budżetowe będzie, będzie przeznaczona.

            Z innych informacji bardzo ważnych i istotnych, które chciałbym Państwu przekazać  to jest informacja, że wczoraj podpisaliśmy umowę na termomodernizację budynków szkolnych tutaj w Miejskiej Górce. Przetarg, żeśmy ogłosili. Udało nam się zmieścić,  najniższa oferta mieściła się w kwocie zapisanej w uchwale budżetowej,  czyli nie było tutaj wymaganej kolejnej sesji zmieniającej budżet, przynajmniej na tym etapie podpisania umowy. Później w trakcie może się okazać, że zadania będą  się zwiększały, czy powstaną jakieś dodatkowe prace, które należało będzie wykonać. Natomiast na tym etapie takiej potrzeby nie ma. I tutaj kwota opiewa na kwotę 7 147 000. Mamy dofinansowanie
w wysokości 85%  i ta kwota przez Urząd Marszałkowski przyznana wynosi  6 316 000, ale ona ulegnie minimalnemu zmniejszeniu do poziomu 85%. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej już takie wstępne w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu również zaplanowałem spotkanie z wszystkimi  nauczycielami, pracownikami obsługi szkoły, aby też
i uprzedzić, i jakby uczulić, że takie prace będą prowadzone. No wiadomo, że tego typu przedsięwzięcie nie zrealizujemy bezboleśnie, bez zamieszania. Czas też będzie krótki, bo to do końca sierpnia z ewentualną możliwością do końca września to zadanie musi być zrealizowane, czyli czasu jest niewiele. Po drodze mamy też 2 miesiące wakacji, czyli dużo prac takich wewnętrznych może odbywać się w czasie wakacji. Natomiast no musimy być przygotowanymi tutaj na różne  działania, być elastyczni,  no i też, jakby no wyrozumiali
i tolerancyjni, bo chcąc zrealizować tego typu zadanie, mówię tutaj konkretnie pod adresem osób pracujących i uczących się w tejże szkole, że mam nadzieję, że jakoś tę inwestycję przeżyjemy. To tyle z takich spraw bieżących.

            No też, jakby obserwujemy to,  co się dzieje, jakby na zewnątrz,  jakie są zapowiedzi. Jeżeli takowe będą się pojawiały możliwości składania wniosków, czy pozyskiwania  środków na inne przedsięwzięcia, to na pewno będziemy próbowali takowe wnioski składać
i Państwu  również takie propozycje przedkładać.

            Przygotowujemy również przetarg na budowę przedszkola w Miejskiej Górce. Tutaj przypomnę, że kwotę zarezerwowaną  mamy w wysokości 13 000 000 złotych, natomiast jesteśmy pełni obaw, że te oferty przetargowe mogą być wysokie i może być taka sytuacja, że będziemy stali przed dylematem, czy realizować zadanie, zaciągając jeszcze kolejne milionowe jakieś zobowiązanie, czy poczekać jeszcze kilka miesięcy na jakąś tam możliwość kolejnych naborów, szczególnie z Polskiego Ładu. Także tutaj czas pokaże. Miejmy nadzieję, że te propozycje, które będą, będą dla nas na tyle korzystne, że będziemy mogli to zadanie, jeżeli nie teraz to przy jakimś tam minimalnym opóźnieniu zrealizować. Ale przetarg musimy ogłosić, żeby poznać przynajmniej wartości. Może się tak zdarzyć, bo na przykład Gmina Rawicz ogłaszała przetargi, miała oferty między 15 000 000, a 33 000 000,  czyli ten rozstrzał był dość duży, czyli przy odrobinie szczęścia no może się zdarzyć, że akurat będziemy mieli oferty bardzo niskie. No tak, jak tutaj przypadku termomodernizacji, gdzie druga oferta była aż o 1 000 000 droższa, czyli tutaj nam się mam nadzieję, udało i oby tylko no tutaj wykonawca też stanął na wysokości zadania i zrealizował tę inwestycję  zgodnie tutaj
z umową i taką nadzieję mamy, także ja tyle Panie Przewodniczący.  Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to służę uprzejmie”.

 

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Ja Panie Burmistrzu, od razu poproszę o tę informację odnośnie punktu 4, jak już Pana mamy. Nie widzę żadnych pytań, a zatem proszę kontynuować”.

 

Ad. 4 Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2022 rok.

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Też ciąży na mnie obowiązek przedstawienia Państwu informacji o osiąganych wynagrodzeniach w poszczególnych grupach  awansu nauczycieli. W ubiegłym roku nastąpiły zmiany. Do tej pory przez wiele, wiele lat mieliśmy podział na 4 grupy. Był nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany, natomiast od 1 września ubiegłego roku są tylko 3 grupy. Jest taka grupa nauczycieli początkowych na pierwszym etapie kariery zawodowej i tu obejmuje wcześniejszych nauczycieli stażystów i kontraktowych, i kolejnym etapem jest nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany. I we wszystkich tych grupach zawodowych osiągnęliśmy wymagany poziom wynagrodzenia, w związku z czym nie ma konieczności wypłacania tego dodatku wyrównawczego, czyli w każdej grupie awansu osiągnęliśmy wymagany tutaj prawem poziom wynagrodzenia.

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy Państwo Radni macie pytania? Nie, to dziękuję”

 

Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2022 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5 Wnioski i interpelacje Radnych.

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie:

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,

Projekt Uchwały Nr LIII/299/23 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr LIII/299/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejska Górka na lata 2023-2027,

Projekt Uchwały Nr LIII/300/23 dotyczący wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejska Górka na lata 2023-2027, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr LIII/300/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejska Górka na lata 2023-2027, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr LIII/301/23 dotyczący uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr LIII/301/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Projekt Uchwały Nr LIII/302/23 dotyczący podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr LIII/302/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

e. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Projekt Uchwały Nr LIII/303/23 dotyczący ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr LIII/303/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr LIII/299/23,  LIII/300/23, LIII/301/23, LIII/302/23 i LIII/303/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 1 marca 2023 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 7 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

            Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski.

 Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Pozwolicie Państwo, że ja rozpocznę w tym punkcie od przedstawienia Państwu pismo, które wpłynęło na moje ręce, a podpisane jest ono przez  Prezesa OSP Konary, Pana Ireneusza Kaczmarka. Zarząd OSP Konary zwraca się za pośrednictwem Pana Przewodniczącego do Radnych Miejskiej Górki w Miejskiej Górce o zabezpieczenie 12 000 złotych na pozyskanie samochodu bojowego GBA-Rt STAR przez naszą jednostkę od OSP Szkaradowo. Wyżej wymieniony pojazd obecnie jest na stanie jednostki OSP Szkaradowo,  która pozyska nowy samochód bojowy od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. Samochód ten STAR rok produkcji 2002/2003 z napędem 4x4 zanim trafił do OSP Szkaradowo jako pierwszowyjazdowy pojazd zasilił potencjał bojowy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego w Rawiczu. Pozyskanie tego samochodu przyczyni się do lepszej mobilności oraz sprawniejszego działania w niesieniu pomocy i ratowania życia ludzkiego mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy jednostką, która nieustannie się rozwija, pozyskując drobny sprzęt, a przede wszystkim mamy druhów, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i tym samym chcą nieść pomoc w trakcie działań ratowniczych.

 Poza tym jesteśmy jednostką OSP działającą w miejscowości rolniczej i warunki techniczne pojazdu, między innymi napęd 4 na 4 usprawni nasze działania, na przykład podczas pożarów  budynków inwentarskich, zbóż, stogów i tym podobne. Obecnie mamy 16 druhów mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych, ale nie zamierzamy na tym poprzestać i zachęcamy młodszych adeptów poprzez prowadzenie pogadanek oraz szkoleń. Poza tym od kilku lat wzrasta ilość zdarzeń ratowniczych,  w których bierzemy czynny udział. W 2020 - 7 zdarzeń, w 2021 - 10 zdarzeń,  w 2022 - 15 zdarzeń. Należy dodać, że nasi druhowie także gasili pożar w firmie Metalika w miejscowości Rawicz. Po pozyskaniu nowszego samochodu bojowego, zamierzamy nasz obecny samochód przekazać na wskazaną przez Pana Burmistrza jednostkę OSP w naszej gminie. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Zapoznałem Państwa Radnych z pismem, zapoznałem Pana Burmistrza. Myślę, że najpierw przeanalizujemy to z Panem Burmistrzem, potem z Państwem Radnym i udzielimy odpowiedniej odpowiedzi Panu Prezesowi Ireneuszowi Kaczmarkowi. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę”.

 

Ad. 9 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku LIII Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12.41.

                                              

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                            

                                                                                              Zdzisław Goliński              

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2022 rok.
 5. Uchwała Nr LIII/299/23.
 6. Uchwała Nr LIII/300/23. 
 7. Uchwała Nr LIII/301/23. 
 8. Uchwała Nr LIII/302/23. 
 9. Uchwała Nr LIII/303/23. 
 10. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr LIII/299/23 1474.44 KB
Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr LIII/300/23 499.11 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr LIII/301/23 377.16 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr LIII/302/23 261.33 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr LIII/303/23 281.58 KB