Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2023 r.

Treść

PROTOKOŁ LII/23

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 27 stycznia 2023 roku

o godz. 12:00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik Gminy
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia LII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radni: Monika Szydłowska Mirosław Śmierzchała) - tj. 86,66%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii
  o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,
 2. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023 - 2030,
 3. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023 - 2030.

6. Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2023.

 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2023 rok,
 2. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023,
 3. przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Rawickiej i ul. Fabrycznej w Miejskiej Górce,
 2. zamiaru przekształcenia Przedszkola w Konarach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, poprzez zmianę siedziby przedszkola,
 3. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
  w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
  w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu szkoły,
 4. określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 5. zgłoszenia sołectw Oczkowice i Woszczkowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” ,
 6. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Oczkowice,
 7. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Woszczkowo.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce za 2022 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok.

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr LI/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, dziś jest pierwsza Sesja w tym roku i zgodnie
z zapowiedziami jeszcze z ubiegłego roku na dzisiejszej Sesji będziemy uchwalali budżet. Przygotowaliśmy Państwu dość obszerny pakiet uchwał tych budżetowych i tych okołobudżetowych. Regułą jest, że zawsze kiedy jest uchwalany budżet musi być on również poprzedzony uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej, która jakby przewiduje pewną prognozę finansową na najbliższe lata, poziom zadłużenia planowane przedsięwzięcia inwestycyjne. Taka jest rola właśnie uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy. I kolejny punkt dotyczący uchwały już budżetowej.

            Natomiast jeżeli Państwo pozwolą, to sprawy budżetowe bym omówił w dalszej części, natomiast w tej chwili w takim telegraficznym skrócie postarałbym się omówić poszczególne uchwały te pozostałe, które żeśmy Państwu przedłożyli i które były również  przedmiotem dyskusji i analiz na posiedzeniach Komisji.

            Pierwsza uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulicy Rawickiej i ulicy Fabrycznej. Dokładnie jest to obszar, na którym funkcjonuje Cukrownia Miejska Górka. W obrębie Cukrowni funkcjonują również 3 obszary zajęte na ogródki działkowe. To są grunty, którego właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem zarząd ogrodów działkowych. Cukrownia jest zainteresowana kupnem. Oczywiście musi tutaj dojść do porozumienia z Zarządem Ogrodów Działkowych dwóch obszarów zajmowanych przez ogródki działkowe. Natomiast tutaj plan, który proponujemy Państwu do uchwalenia jest dużo szerszy. On jakby uwzględnia ten proces inwestycyjny Cukrowni, który już się rozpoczął w grudniu ubiegłego roku. Cukrownia oddała do użytku silos. W tej chwili realizuje kolejne przedsięwzięcia i w planach ma jeszcze kolejne, czyli ten plan mam nadzieję wyczerpywałby te oczekiwania tutaj pod kątem tej perspektywicznej rozbudowy naszej Cukrowni.

             Kolejna uchwała, dwie uchwały jakby podobnej treści poważnie brzmiące, ale z tutaj proszę się nie obawiać żadnych poważniejszych konsekwencji z tego nie wynika, jest to uchwała dotycząca zmiany zamiaru przekształcenia Przedszkola w Konarach. Przedszkole
w Konarach funkcjonowało przez długie lata w takim ... budynku. Tutaj w wyniku wcześniejszych prac remontowych w budynku bliżej kościoła i tym budynku wysokim, który też żeśmy niedawno remontowali, obydwa były remontowane w tej perspektywie czasowej ze środków unijnych, jakby placówki oświatowe w Konarach mieszczą się w obrębie tychże
3 budynków i jakby nie ma potrzeby, aby tutaj Zespół Szkół w Konarach, bo on się składa ze Szkoły Podstawowej i z Przedszkola miał dyspozycję jeszcze do  budynek, który jest jakby na potrzeby oświatowe zbędny. Natomiast musi być przeprowadzona właśnie taka procedura związana jakby z odejściem z tego budynku, czyli wszystko będzie jakby pod jednym adresem na jednej działce, czyli oddziały Przedszkole i Szkoła Podstawowa.

            Również poważnie brzmiąca uchwała dotycząca przekształcenia Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce. Konkretnie dotyczy tutaj już jakby usankcjonowania stanu faktycznego, który trwał od wielu lat, a to polegający na tym, że uczniowie ze wsi Roszkówko, których obwodem macierzystym jest Szkoła Podstawowa Gostkowo Niepart uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce. Tutaj wszyscy rodzice tychże dzieci złożyli wniosek, aby w sensie prawnym byli oni przypisani do obwodu szkolnego Miejska Górka. Ten problem nam się jakby tak wyostrzył w tym roku, kiedy przechodziliśmy na dowozy biletowane i tutaj mieliśmy formalny problem, aby wykupić bilety dla dzieci, można by tak powiedzieć nieuprawniony, czyli dzieci z Roszkówka nie są przypisane do obwodu w Miejskiej Górce tylko w Gostkowie, w związku z czym od 1 września, jeżeli taką uchwałę podejmiemy, która to również musi się do niej ustosunkować, myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, ponieważ ta uchwała jest na wniosek  rodziców, czyli tutaj ten obwód Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce powiększy się o dzieci ze wsi Roszkówko.

            Kolejna uchwała to jest podobna, którą wielokrotnie żeśmy podejmowali, to jest związana jakby z rekompensatą kosztów związanych z przypadkami, gdzie rodzic indywidualnie dowozi dziecko do szkoły. Dziecko, które jest zakwalifikowane do szkoły specjalnej, bo tutaj zgodnie z przepisami dzieci do szkoły podstawowej i do starszych oddziałów przedszkolnych gmina zobowiązana jest dowozić w przypadku przekroczenia tego limitu odległości od domu do  szkoły. Również gmina dowodzi dzieci do Szkoły Specjalnej w Rawiczu, natomiast są pojedyncze przypadki, gdzie rodzic na przykład czy dziecko korzysta ze Szkoły Specjalnej, na przykład w Lesznie czy w Miliczu i wówczas no trudno, aby gmina organizowała, to byłby kosztowny dowóz. Zresztą jest to na jakby wniosek rodzica i wówczas jest możliwość, że możemy zwracać jakby koszty związane z dołożeniem indywidualnie przez rodzica dziecka do Szkoły Specjalnej.

            Kolejna uchwała dotyczy planu odnowy miejscowości. To są 3 uchwały. Ja tutaj przypomnę, że może kilkanaście chyba już lat temu powstał taki program zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu adresowany do głównie do małych miejscowości.

 I myśmy do tego programu wówczas przystąpili ze wsiami Dąbrowa, Piaski, Karolinki
i Roszkówko. I jakby te miejscowości, jakby w ramach tego programu podejmowały określone działania. Później był taki co najmniej kilkuletni okres przerwy, bo to wymaga uczestnictwo w tym programie wymaga też pewnej formy aktywności środowiska, do którego jest to adresowane. W tym roku postanowiliśmy jakby ponownie tutaj też za namową podczas ostatnich wizyt tutaj Marszałka i Wicemarszałka przystąpić do tychże programu. W ramach tego programu wieś może pozyskać dotację w wysokości do 70 000 złotych ma różne zaplanowane przez mieszkańców wsi przedsięwzięcia. Termin jest pierwsze dni lutego. Termin składania wniosków. I tutaj  zaproponowaliśmy jakby przystąpienie do tego programu dwóm miejscowościom, to jest Woszczkowo i Oczkowice, szczególnie gdzie był nacisk na działania związane z przebudową czy zmianą lokalizacji placów zabaw. Tutaj będziemy też proponowali kolejnym naszym miejscowościom powrót tym czterem wcześniej wymienionym, bo tutaj też musi być dokonane opracowanie nowej jakby strategii nowego planu rozwoju miejscowości. No i jeżeli będą kolejne sołectwa tutaj chętne, to również w tym roku byśmy takie programy zaproponowali i wówczas co roku czy nie mogą te wsie startować o dotacje w Urzędzie Marszałkowskim na różne małe lub takie średnie przedsięwzięcia typu właśnie urządzenie placu zabaw czy jakieś wyposażenie świetlicy. Coś, co ma związek z aktywnością mieszkańców. Stąd tutaj, jeżeli chodzi Woszczkowo i Oczkowice, to jest mam nadzieję początek naszych działań jakby związanych z tym, że programem odnowy, Wielkopolskim Programem Odnowy Wsi.

            Dwie kolejne uchwały to tutaj będą przedstawiali Przewodniczący tychże Komisji, natomiast w tej chwili wróciłbym do spraw związanych z budżetem.

            Natomiast uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej tutaj nie będę już jakby więcej wspominał. Państwo wysłuchali tutaj informacji Pani Skarbnik podczas Komisji. Ja mogę jedynie jakby dodać w takim podsumowaniu, bo w tych informacjach, tych informacji jest dużo. One są też jakby w taki sposób formułowane, w jaki wymagają to przepisy i Regionalna Izba Obrachunkowa ale tak upraszczając na koniec 2022 roku nasz stan finansów, nasze zadłużenie jest na poziomie 5 000 000 złotych.

            Był przez ponad miesiąc taki okres, że rzadko spotykany  czy można powiedzieć
w ogóle niespotykany w naszej historii, że mieliśmy poziom zadłużenia zerowy, ale no też Państwu przypomnę, że podejmowaliśmy uchwałę o emisji obligacji nawet na kwotę prawie 9 000 000. Zakończyło się to kwotą 5 000 000. Było to podyktowane głównie potrzebą dofinansowania tego poważnego zadania, jakim była budowa dróg. Mieliśmy tam kwotę ponad 8 000 000 dotacji, natomiast potrzeby były dużo, dużo większe. Jeżeli chodzi o budżet nasz na ten rok, to z takich informacji ogólnych można stwierdzić, że bardzo wzrastają nam wydatki bieżące, wzrastają nam również dochody, szczególnie dochody podatkowe. One są efektem podejmowanej przez nas uchwały dotyczącej wzrostu podatku i opłat lokalnych. Niemniej jednak wzrost wydatków bieżących jest dużo wyższy niż wzrost dochodów. Wydatki inwestycyjne będą na bardzo wysokim ponownie poziomie, ponieważ jak Państwo zauważyli, planujemy w budżecie kwotę ponad 20 000 000 złotych wydatków, wydatków inwestycyjnych.  Z tym, że w większości to są wydatki pochodzące z dotacji, natomiast tutaj właśnie specjalnie akcentuję tą różnicę między wydatkami bieżącymi a dochodami, ponieważ będzie nam zawsze brakowało pieniędzy na wkład własny w różne przedsięwzięcia inwestycyjne, które, które no po drodze będą, które już się pojawiają i które nam się  pojawią. I tutaj będzie to też to skutkowało, że wiele tutaj podmiotów, szczególnie jednostek podległych gminie, będzie się spotykało z takim zjawiskiem, że będziemy bardzo oszczędni wydatkach bieżących i to będzie rodziło zdziwienie, że stać nas na budowę nie wiem, drogi czy na termomodernizację, a nie stać nas będzie na jakieś drobne prace remontowe w szkole czy na rzecz danego, danego sołectwa, ale to jest po prostu efekt, że no chcąc startować w różnych konkursach, stąd chcąc wyciągać rękę po dotacje, one są w tej chwili w ostatnich latach na bardzo wysokim poziomie, ale nawet te 5%, 10% czy 20%, czy czasami 30% no trzeba mieć wkładu własnego.

            Takiego poziomu jakby dotacji w latach wcześniejszych nie było i tu no jesteśmy przed takim dylematem czy zaciskać, zaciskać pasa w wydatkach bieżących, również starać się zwiększać dochody, ale tutaj możliwości mamy ograniczone po to, aby mieć dużą zdolność do wkładu własnego i wyciągania ręki po  dotacje na różne zadania, na które są takie możliwości. Z tej kwoty 20 000 000 złotych, o których wspomniałem, poziom wydatków inwestycyjnych na pewno ulegnie w trakcie roku zwiększeniu. A to za chwilę przedstawię,
w jaki sposób to się odbędzie. Będziemy mieli kolejne umowy na dotacje takie, które już mamy w takiej prawie pewnej perspektywie, ale również będą. Mam nadzieję pozytywnie rozpatrywane nasze wnioski, które, które składamy. I tak, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, które są w budżecie, to zacznę od zadania, którego już w tegorocznym budżecie nie ma, ponieważ Państwo żeście podjęli w okresie międzyświątecznym uchwałę o przesunięciu tychże wydatków już w wydatki niewygasające roku 2022.

            To jest kanalizacja sanitarna i budowa wodociągu we wsi Roszkówko. Tą inwestycję zakończymy w przeciągu najbliższych tutaj ciepłych miesięcy, ale on tej pozycji już nie ma w budżecie tegorocznym Za to mamy tutaj budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zakrzewo poprzez Roszkowo z modernizacją sieci wodociągowej.

            Tutaj otrzymaliśmy 2 800 000 dotacji w ramach Polskiego Ładu z funduszu popegeerowskiego. Tutaj mamy obawy, że ta kwota raczej na pewno nie starczy na budowę kanalizacji w całym Zakrzewie na wszystkich jakby fragmentach tejże wsi. Natomiast no musimy się głównie skupić na sprawach związanych z modernizacją sieci wodociągowej, budową w jakiejś części Zakrzewa kanalizacji sanitarnej i tranzytu do Roszkowa, ponieważ tam tutaj w ramach tej inwestycji dotyczącej Roszkówko tą kanalizację doprowadziliśmy do miejscowości Roszkowo i wówczas nastąpi właśnie to spięcie w ramach tej inwestycji Zakrzewo z Roszkówkiem w miejscowości Roszkowo. Ale to w momencie, kiedy będziemy mieli już tutaj wszystkie wartości kosztorysowe, takie decyzje będziemy podejmowali. Może się okazać, że nie, ale tutaj jakby asekuruję się taką sytuacją.

            Kolejna pozycja dotyczy udziałów, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Chojnie. Tutaj inwestorem jest Gmina Pakosław, ona otrzymała w ramach Polskiego Ładu dotacji
w wysokości ponad 11 000 000. I tutaj na etapie składanego wniosku była deklaracja, że brakującą kwotę 5% podzielą się Gminy Miejska Górka i Pakosław po połowie i ten 5% nasz udział wynosiłby 300 000 złotych, aczkolwiek mamy tutaj nadzieję, że ten nasz udział może być zbędny, jeżeli przetarg pójdzie w miarę po niskich kosztach, ponieważ tutaj dotacja dotyczyła wartości brutto, natomiast gminie przysługuje tutaj zwrot podatku VAT, którego nie musi odprowadzać do budżetu, z powrotem do budżetu państwa.

            Kolejne zadanie dotyczy Przedszkola w Miejskiej Górce. W budżecie jest zapisana kwota 9 000 000 złotych  w ramach Polskiego Ładu, ale nie jest tam wprowadzona kwota
4 000 000 złotych, które mamy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli w sumie, czyli tu już jakby sygnalizuje wzrost o tą kwotę. No i tu też jesteśmy na etapie przygotowywania przetargu. Mamy wszystkie formalności, pozwolenia na budowę. Także tutaj lada chwila będziemy ogłaszali przetarg. Sytuacja na rynku budowlanym też w miarę się krystalizuje
i tutaj jest pewna nadzieja, że może to być kwota nie aż taka wysoka, jak się obawiamy.

            Tutaj kolejne przedsięwzięcie to jest bardzo duże, to jest termomodernizacja
2 budynków szkolnych w Miejskiej Górce. Przypomnę, że niedawno podpisywaliśmy, tutaj gości u nas Pan Marszałek, podpisywaliśmy umowę o dotację, tutaj mamy dotację
w wysokości 6 300 000 złotych na to przedsięwzięcie. Za kilka dni w poniedziałek będzie miało miejsce otwarcie ofert i poznamy już tutaj rzeczywistą. Wartość, no będziemy wiedzieli, jaka jest też sytuacja na  rynku budowlanym, czy jest tendencja spadkowa, czy dalej te ceny są na wysokim poziomie. Przewidywany wkład własny to jest 1 200 000 i to też jest duży znak zapytania, czy to będzie kwota wystarczająca, czy też nie.

            W wydatkach inwestycyjnych mamy jakby kontynuację dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, czyli tych popularnych kopciuchów na piece ekologiczne. Również mamy kwotę 137 000 w ramach programu Cyfrowa Gmina. Tak podobne kwoty przysługują każdej z gmin. To jest rządowy program na jakby usprawnienie taki elektronicznego obiegu dokumentów w każdym urzędzie i to są po prostu przedsięwzięcia wspierane tutaj przez administrację rządową.

            Mamy również kilka pozycji Inwestycyjnych dotyczących zadań, które zostały jakby wygospodarowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Tutaj przyjęliśmy po raz pierwszy
w tym roku będzie, jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, funkcjonowała zasada, że w ramach Funduszu finansujemy całkowicie utrzymanie świetlic, utrzymanie czystości porządku
w danej wsi. To również wydatki związane z działalnością kulturalną czy rozrywkową, typu Dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet. To wszystko będzie finansowane ze środków już bezpośrednio Funduszu Sołeckiego. Niemniej jednak kilka sołectw, mimo że planuje takie wydatki, wykroiło również w swoim budżecie określone kwoty na działania takie inwestycyjne i tak jeżeli chodzi o Gostkowo i Karolinki, to mamy tutaj pozycję dotyczące oświetlenia ulicznego. Natomiast Piaski i Dłoń wydatki dotyczące remontów swoich świetlic. To są sprawy związane już jakby pozycji zapisane w budżecie.

            Natomiast w tej chwili kilka słów bym powiedział jeszcze o tym, co się w najbliższym czasie wydarzy, jeżeli chodzi o kolejne planowane wydatki inwestycyjne. I tak mamy, proszę Państwa, informowałem, że jesteśmy na liście i też jakby czekamy na podpisanie umowy, na dotację budowy drogi w Dłoń od drogi krajowej do byłej stacji PKP. Tutaj przypomnę, że jeszcze ze środków unijnych mamy przyznaną dotację 2 200 000. Mamy również zarezerwowane częściowo pieniądze z nagrody zaszczepienia na plac zabaw w Miejskiej Górce. Tutaj mamy kwotę prawie 500 000 złotych z tejże nagrody i również mamy, czekamy na podpisanie umowy ze środków unijnych w ramach Lokalnej Grupy Działania prac związanych z uporządkowaniem stawu na tym obszarze, na którym ten plac zabaw będzie się mieścił.

            Przypomnę również, że też na naszym terenie, na terenie naszej gminy, w ramach,
w ramach działania Międzygminnego Związku Edukacyjnego mamy przyznaną kwotę
3 000 000 złotych na budowę Tunelowej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Gostkowie. I tutaj przewidywany nasz udział będzie wynosił około 120 000, bo też jest to przedsięwzięcie z funduszu popegeerowskiego, gdzie ten udział własny może być na bardzo niskim, na bardzo niskim poziomie. I też tu jesteśmy na etapie, że niebawem będziemy mieli pozwolenia na budowę i będzie można ogłaszać przetarg na budowę tejże hali.

            Z kolejnych przedsięwzięć, które mamy nadzieję tutaj uzyskać dofinansowanie, to czekamy na rozstrzygnięcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących budowy tak zwanej ulicy Zapłocie w Sobiałkowie. To jest tego fragmentu, który budowaliśmy jakby odrębnie kanalizację sanitarną.

            Również mamy tutaj nadzieję na pozyskanie po raz kolejny pieniędzy w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi śródpolne. To są tutaj, jakby kontynuujemy, jakby budowę dróg śródpolnych, ale głównym celem jest tutaj budowa utwardzonej nawierzchni do kolejnych budynków mieszkalnych, czyli tutaj w jak największym stopniu likwidujemy te sytuacje, gdzie  mieszkańcy no brną w błocie i mają utrudniony dojazd do głównej, utwardzonej drogi. Tutaj w wyniku tych działań takie rozwiązanie byśmy zastosowali w Sobiałkowie i Oczkowicach.

            Niedawno został ogłoszony również nabór wniosków na remonty dróg. To jest jakby nowość. Po raz pierwszy w tym roku taki program ma miejsce. Następnym, jakby naborem będzie nabór wniosków na budowy dróg. Z tego programu, przypomnę, wcześniej realizowaliśmy na przykład ulicę Dworcową w Miejskiej Górce, ulicę Poprzeczną. Nie Poprzeczną, tylko Podgórną i drogę Dłoń, drogę Konary Ostrobudki. Natomiast teraz, zanim ten nabór na nowe drogi ruszy, jest on poprzedzony naborem na remonty dróg i tutaj jakby zaproponowaliśmy poniedziałek, to na posiedzeniach Komisji, jakby uzyskałem na to zgodę, aby taką propozycję Zarządowi Powiatu złożyć, aby Powiat złożył wniosek na remont drogi w Gostkowie, a konkretnie na całym odcinku remont chodników w Gostkowie. I tutaj jakby wnioskodawcą będzie Powiat, natomiast my deklarowalibyśmy ten brakujący udział 20%
w przedsięwzięciu. Oczywiście będziemy się tym martwić w sensie finansowym, kiedy uzyskamy wsparcie. I w ramach remontu tutaj przygotowujemy taki wniosek też od wielu lat będący przedmiotem różnych uwag i skarg mieszkańców wsi Piaski, fragment ulic odcinka drogi Konary - Piaski, tego dłuższego odcinka około kilometrowego, który jest permanentnie jakby podorywany czy zaorywany przez rolników mający pola przyległe do tejże drogi. Swego czasu nawet tutaj z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy sfinansowali rozgraniczenie tejże drogi i ten pas jest dość szeroki, ale tu w ramach tego ten około kilometrowy odcinek byśmy remontowali oczywiście, o ile uzyskamy wsparcie, bo tutaj mówimy
o przedsięwzięciach nie na poziomie 100 000 czy 200 000, tylko w przedziale między 1 000 000 a 2 000 000 przy dotacji na poziomie 70%-80%. No to już tutaj jakby będzie to bolało, ale no szansa jest większa.

            To tyle, jeżeli chodzi o te wydatki dotyczące wydatki majątkowe, natomiast
z pozostałych jakby działań, które podejmujemy lub na które czekamy, to mamy nabór wniosków w ramach ochrony zabytków. Na pewno żeście Państwo o tym słyszeli. Tutaj gminy mogą składać wnioski, ale również właściciele czy podmioty będące, będące jakby posiadaczami czy właścicielami obiektów zabytkowych mogą składać wnioski do gminy
i gmina wówczas wnioskuje o taką kwotę i tutaj można uzyskać 98% dotacji na remonty czy działania związane z ratowaniem obiektów zabytkowych. I tutaj głównie mam nadzieję, jesteśmy już po rozmowach. Wnioski złożą proboszczowie naszych parafii, bo takie potrzeby mają dotyczące remontu swoich obiektów, czy nie swoich tylko parafian, czyli mieszkańców naszej gminy dotyczących na przykład remontu dachu czy elewacji, czy malowania w obiekcie zabytkowym.

            Również czekamy tutaj na nabór wniosków dotyczących bezpiecznych przejść dla pieszych. Przypomnę, że kilka przedsięwzięć w ubiegłym roku żeśmy w ramach tego programu realizowali i też tutaj, jakby z wizyty Marszałka, usłyszeliśmy, że bodaj w kwietniu będzie ogłoszony nabór przez Urząd Marszałkowski, ale to w ramach środków unijnych,
w ramach gospodarki wodno-ściekowej dotyczący budowy właśnie kanalizacji  sanitarnej. Jeżeli takowy nabór będzie ogłoszony, to byśmy tutaj właśnie ten wniosek redagowali pod kątem ewentualnej luki w Zakrzewie, tej brakującej części w Roszkowie. Mamy również połowę wsi Dłoń na zakończenie do budowy kanalizacji sanitarnej i przybudowy sieci wodociągowej. I mamy jedną uliczkę zaległą w Miejskiej Górce. To jest fragment ulicy Kobylińskiej, gdzie nie ma sieci kanalizacji, kanalizacji sanitarnej i tutaj jakby jeżeli takowy nabór zostanie ogłoszony, to go złożymy.

            Z takich już mniej finansowych informacji, tutaj zresztą Państwo w tym żeście uczestniczyli, w ramach kolejnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego odsłoniliśmy tablicę pamiątkową na budynku obecnie zajmowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
a budynku, w którym w czasie powstania mieścił się szpital polowy, czyli taką tablicę pamiątkową, żeśmy odsłonili. Mieliśmy przyjemność gościć Marszałka Województwa Wielkopolskiego podczas podpisywania umowy i też było takie spotkanie samorządowe. Też Pan Marszałek składał kwiaty na mogile naszych Powstańców na naszym cmentarzu. Również gościliśmy Wicemarszałka. To z okazji jakby zakończenia zadań dotyczących przebudowy dróg gruntowych, czyli tego przedsięwzięcia, które żeśmy w ubiegłym roku realizowali. I też jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania jeszcze do końca lutego chcemy zrobić też taką małą uroczystość, związaną jakby z zakończeniem i podliczeniem inwestycji dotyczących tych 15 odcinków dróg, które żeśmy realizowali w ubiegłym roku, czyli tak takiego największego naszego przedsięwzięcia inwestycyjnego  na drogach. To taka perspektywa na najbliższe lata. Ja mam tyle, Panie Przewodniczący, informacji.

            Oj, Przepraszam, jeszcze jedna mi się przypomniała. I tutaj wynika to z już jakby częściowo o tym wspominałem, w regulaminie konkursu na tą najlepiej zaszczepioną gminę, konkurs nazywa się Rosnąca Odporność przypomnę, w ubiegłym roku otrzymaliśmy nagrodę 1 000 000 złotych. Tą nagrodę nawet otrzymaliśmy na koncie mieliśmy już w roku 2021, natomiast w roku 2022 częściowo żeśmy tą nagrodę rozdysponowali i w regulaminie tego konkursu rosnąca odporność jest to już uwaga, aby podawać do publicznej informacji sposób rozdysponowania tejże kwoty. I tak tutaj spieszę z informacją. Otóż przekazaliśmy Ochotniczej Straży Pożarnej kwotę 125 000 złotych i te wydatki były zrealizowane przez OSP na przyczepę ratowniczą w wysokości 10 000 złotych, narzędzia akumulatorowe, narzędzia hydrauliczne to jest taki zestaw ratunkowy za kwotę 80 000 złotych i OSP w Miejskiej Górce zakupiła pralnicę i suszarkę, która służy wszystkim jednostkom OSP za kwotę 35 000 złotych. 400 000 złotych przeznaczyliśmy na dotację dla przychodni lekarskich z naszej gminy i to
w wysokości następującej. Przychodnia Lekarska Salus kwotę 220 000 złotych i Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk kwotę 180 000 złotych. Pozostała kwota 475 000 jest na naszym koncie i do dyspozycji i to jest kwota, o której wspominałem, że jest zarezerwowana na prace związane z urządzeniem placu zabaw w Miejskiej Górce”.

 

            Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi za wyczerpujące informacje. Czy ktoś z Koleżanek, Kolegów Radnych ma jakieś pytania? Jeśli nie, to kontynuuję porządek obrad”.

 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

a.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński przedstawił Uchwałę Nr
SO-09/0957/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka.

Uchwała Nr SO-09/0957/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

b. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023 – 2030,

Projekt Uchwały Nr LII/290/23 dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

c. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023 – 2030.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/290/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2023-2030, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6 Uchwalenie budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2023.

a. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2023 rok,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński przedstawił Uchwałę Nr
SO-09/0952/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2023 rok.

Uchwała Nr SO-09/0952/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2023 rok
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023,

Projekt Uchwały Nr LII/291/23 dotyczący uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.

c.  przedłożenie wspólnej opinii wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński odczytał wspólną opinię wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej.

Wspólna opinia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 7 do protokołu

d. dyskusja,

Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński otworzył dyskusję. Chętnych do dyskusji nie było.

e. podjęcie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2023, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Rawickiej i ul. Fabrycznej w Miejskiej Górce,

Projekt Uchwały Nr LII/292/23 dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Rawickiej i ul. Fabrycznej
w Miejskiej Górce
odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak.  Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/292/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Rawickiej i ul. Fabrycznej w Miejskiej Górce, została podjęta
i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

b. zamiaru przekształcenia Przedszkola w Konarach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, poprzez zmianę siedziby przedszkola,

Projekt Uchwały Nr LII/293/23 dotyczący zamiaru przekształcenia Przedszkola
w Konarach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, poprzez zmianę siedziby przedszkola
odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/293/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Konarach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach, poprzez zmianę siedziby przedszkola, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

c. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu szkoły,

Projekt Uchwały Nr LII/294/23 dotyczący zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/294/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce, poprzez zmianę obwodu, została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

d. określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

Projekt Uchwały Nr LII/295/23 dotyczący określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/295/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, została podjęta i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

e. zgłoszenia sołectw Oczkowice i Woszczkowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” ,

Projekt Uchwały Nr LII/296/23 dotyczący zgłoszenia sołectw Oczkowice i Woszczkowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/296/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zgłoszenia sołectw Oczkowice i Woszczkowo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

f. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Oczkowice,

Projekt Uchwały Nr LII/297/23 dotyczący zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Oczkowice, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/297/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Oczkowice, została podjęta
i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

g. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Woszczkowo.

Projekt Uchwały Nr LII/298/23 dotyczący zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Woszczkowo, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr LII/298/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Woszczkowo, została podjęta
i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr LII/290/23, LII/291/23, LII/292/23, LII/293/23, LII/294/23, LII/295/23, LII/296/23, LII/297/23 i LII/298/23 Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Miejskiej Górce za 2022 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Gerard Wawrzynek odczytał sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Maria Janiak odczytała sprawozdanie
z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Miejskiej Górce za 2022 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Ad. 10 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.

                 Głos zabrał Radny Antoni Bartkowiak: „Panie Przewodniczący. Jak wszyscy wiemy, na poprzednich Sesjach Pan Burmistrz wspominał o remoncie drogi powiatowej między Zakrzewem a Żołędnicą. Zostało to dokonane i chciałbym tutaj serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, wszystkim Radnym, Starostwu Powiatowemu, jak
i pracownikom Urzędu, którzy mieli jakiś wkład w tej sprawie. Także droga jest zrobiona, elegancka, boki utwardzone zostały. Przedtem nie było tego, także serdecznie dziękuję za to”.

            Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Antoniemu”.

 

Ad. 12 Zakończenie.

            W związku z wyczerpaniem porządku LII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:20.

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  Zdzisław Goliński

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr SO-09/0957/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejska Górka.
 5. Uchwała Nr LII/290/23.
 6. Uchwała Nr SO-09/0952/27/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Miejska Górka na 2023 rok.
 7. Wspólna opinia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do projektu uchwały budżetowej.
 8. Uchwała Nr LII/291/23.
 9. Uchwała Nr LII/292/23.
 10. Uchwała Nr LII/293/23.
 11. Uchwała Nr LII/294/23.
 12. Uchwała Nr LII/295/23.
 13. Uchwała Nr LII/296/23.
 14. Uchwała Nr LII/297/23.
 15. Uchwała Nr LII/298/23.
 16. Imienny wykaz głosowania Radnych.
 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miejskiej Górce za 2022 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Miejskiej Górce za 2022 rok.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr LII/290/23 1454.75 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr LII/291/23 1980.98 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr LII/292/23 3841.1 KB
Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr LII/293/23 356.49 KB
Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr LII/294/23 436.88 KB
Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr LII/295/23 272.96 KB
Załącznik Nr 14 - Uchwała Nr LII/297/23 11568.4 KB
Załącznik Nr 15 - Uchwała Nr LII/298/232 13612.35 KB