Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 205/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o:

- podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr LVII/325/23 z dnia 25 lipca 2023 roku o przystąpieniu do uchylenia Uchwały Nr XLII/211/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie Gminy Miejska Górka;

- o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu uchylenia Uchwały Nr XLII/211/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie Gminy Miejska Górka;

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33.Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@miejska-gorka.pl w terminie do dnia 23.08.2023 r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miejskiej Górki.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 205/2023 209.71 KB
Obwieszczenie Nr 205/2023 10.42 KB