Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 204/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 27 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.),       


                                                                       zawiadamiam


mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy Miejska Górka, że w dniu 27 lipca 2023 r. została wydana decyzja nr 1/2023 znak: WK.6233.1.2023 o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejska Górka na okres 10 lat, firmie:    


EKO-TRANS Tomasz Andrzejczak     
Rębowo 30, 63-840 Krobia     
NIP: 696-187-43-93    


Wydana decyzja z dniem 27 lipca 2023 r. stała się prawomocna.     


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejska Górka, na stronie internetowej Gminy Miejska Górka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miejska Górka. 

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 204/2023 388.72 KB
Obwieszczenie Nr 204/2023 18.66 KB
Załącznik 174.79 KB