Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 196/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 maja 2023 r.

O WYDANEJ DECYZJI
w sprawie
magazynowania złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania

 

o wydanej w dniu 22.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na magazynowaniu złomu, odpadów szklanych i plastikowych, a także na przerabianiu czyli częściowym odzysku odpadów szklanych i plastikowych. 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16 w godzinach 730 – 15 30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk