Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska

Treść

Obwieszczenie Nr 222/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 listopada 2023 r.

O WYDANYM POSTANOWIENIU
w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 27 listopada 2015 roku Zn. WK.6220.3.2013

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania

o wydanym w dniu 14.11.2023 r. postanowieniu wyjaśniającym treść decyzji Burmistrza Miejskiej Górki znak: WK.6220.3.2013 z dnia 27 listopada 2015 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Wiatrowej DŁOŃ o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 30 MW, składającej się z 10 siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t. wraz ze stacją transformatorową i siecią kablową zasilającą średniego napięcia na wskazanych działkach geodezyjnych w obrębie Dłoń, gmina Miejska Górka.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16 w godzinach 730 – 15 30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Od powyższego postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

  

  

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

 

Pliki do pobrania