Przejdź do stopki

2022 r.

Treść

Burmistrz Miejskiej Górki

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Miejskiej Górce
 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

KW – PO1R/00029491/2, nr ewid. gruntu 326, 330, 331 obręb Miejska Górka.

 1. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0744 ha
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość rolna niezabudowana (0,7890 ha -RVI, 0,2854 ha - PsV), z dostępem do drogi publicznej asfaltowej przez działkę nr 331, sąsiedztwo działek rolnych, terenu PKP oraz zabudowy mieszkaniowej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Działki o nr ewid. gruntu 326, 330, 331 obręb Miejska Górka  nie są objęte m.p.z.p. Zgodnie z zapisami w Uchwale nr V/23/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 30.04.2015r. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka przedmiotowe działki położone są na terenach rozwoju rolnictwa i usług z nim związanych. Działka o nr  331 posiada dostęp do drogi z nawierzchnią asfaltową, działki nr 326 i 330 nie posiadają dostępu do drogi publicznej.
 4. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
 5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 6. Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 5 000,00zł/rok (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)
 7. Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 09.06.2022r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad).
 8. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, po wpłaceniu wadium w terminie do dnia 06.06.2022r. w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset zł 00/100), na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa/o Miejska Górka nr 94 8669 0001 0023 0319 4000 0019. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 9. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Jednakże w razie odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Ww. nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat, z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w gazecie „Życie Rawicza”.
 12. Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 13. Szczegółowych informacji odnośnie przetargu oraz niezbędnych dokumentów można uzyskać w regulaminie przetargu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 17 lub telefonicznie 65-3226 430, 65-54 74 507.

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Regulamin przetargu 51 KB