Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ XLVI/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 20 września 2022 roku

o godz. 8.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska -  Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XLVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecni Radni: Maria Janiak, Mirosław Śmierzchała i Barbara Walkowiak) - tj. 80%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3.  Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
  4. zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dłoń,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”,
  6. rozpatrzenia petycji.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

Radna Maria Janiak dołączyła do posiedzenia Sesji o godzinie 8:04.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XLV/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 17 sierpnia 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

 

 

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, na wstępie jeszcze raz chciałbym serdecznie przeprosić za, to z mojej winy jest ta dzisiejsza sesja o tym czasie, czyli mamy nietypowy dzień, nietypową porę. Za chwilę wyjaśnię, była konieczność, jest konieczność zwołania pilnie sesji, natomiast w najbliższych kilku dniach nie będzie, będę w Warszawie na kongresie Unii Miasteczek Polskich. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to szybciutko przeszedłbym do umówienia przedstawionych Państwu właśnie projektów uchwał.

            Pierwsza dotyczy zmiany w budżecie i tu jest jakby taka główna przyczyna zwołania dzisiejszej sesji. Jesteśmy po przetargu na budowę fragmentu odcinka ulicy Spacerowej od ronda z ulicą Hubala do rzeki Dąbrocznia czy do miejsca, gdzie mieszka Pan Przewodniczący. Ten fragment nie był objęty, nie był objęty tym pakietem Polskiego Ładu.

Tutaj przypomnę też uzyskaliśmy znaczne wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych i po przetargu najniższa kwota przekracza odrobinę około 100 tysięcy kwotę, którą mieliśmy zarezerwowaną w budżecie i tu jesteśmy jakby też związani terminem rozstrzygnięcia przetargu. Stąd, aby móc zadanie realizować, aby też nie było sytuacji, że za chwilę firma wycofa się z ofertą i będziemy musieli przetarg ponawiać i być może trafić na jeszcze droższą ofertę, stąd jakby pilne jest aby na sesji zmieniającej budżet zwiększyć tą pulę środków finansowych na drogi.

            Druga przyczyna też jest, powiat już jest po przetargach, też w ramach Polskiego Ładu i na naszym obszarze będzie realizował zadanie takiej nakładki asfaltowej na drodze Zakrzewo - Żołędnica i tutaj jakby wszystkie gminy dokładają się do zadań na swoim obszarze. Tutaj kwota niewielka, bo niecałe 40 000 będziemy dokładali, powiat również 40 000, natomiast zdecydowana kwota pochodzi ze środków w ramach Polskiego Ładu i też jeszcze w tym roku to zadanie byłoby realizowane.

            Dodatkowo w budżecie wprowadzamy jeszcze takie zadanie drobniejsze, modernizację kładki na dojścia do stadionu, tutaj Państwo wielokrotnie tam przechodzicie i widzicie, że ten mostek jest no w niezbyt ciekawym stanie i wymaga tutaj pilnej modernizacji i musimy to szybciutko zrobić.

            I kolejna pilna zmiana wynika, ale ona też będzie jakby treścią odrębnej uchwały. Zwiększenie środków w budżecie gminy na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół, ale na ten temat trochę więcej powiem przy omawianiu uchwały tej konkretnie tego dotyczącego.

            Natomiast pozostałe zmiany Pani Skarbnik przedstawiała na posiedzeniach Komisji. Natomiast ja tutaj wymieniłem te istotniejsze dotyczące wydatków inwestycyjnych, które też mają wpływ na kształt budżetu.

            Warto też zwrócić uwagę, że kwota, którą w tym roku przeznaczymy na inwestycje drogowe, sięga już 20 000 000 złotych. I teraz jeżeli do dorzucić do tego modernizację drogi powiatowej w Niemarzynie za kwotę 4 000 000 złotych, w których również finansowo uczestniczymy, no to, to już jest jak na rozmiar Gminy Miejska Górka astronomiczna kwota.

Ja to często podkreślam, że w poprzednich latach no potrzeba byłoby kilku co najmniej kadencji, aby taką kwotę na inwestycjach drogowych osiągnąć.  Nie wiemy, czy przyszły rok będzie podobnie korzystny, jeżeli chodzi o drogi. No ale przynajmniej tą szansę żeśmy wykorzystali no tyle jakie mieliśmy możliwości w tej chwili żeśmy realizowali.

            Czyli kolejna uchwała, to praktycznie już omówiłem. Tutaj jest właśnie wyrażenie udzielenie pomocy Powiatowi Rawickiemu. To jedynie zasygnalizuję, że w tej chwili dotyczy to  tejże drogi. Wcześniej przypomnę, że podejmowaliśmy uchwałę o pomocy finansowej w dużo większej wysokości dotyczącej właśnie drogi w Niemarzynie. Udzielaliśmy takiego wsparcia dotyczącego procedur formalnych dotyczących drogi Konary, Konary - Grąbkowo Będzie procedowana również droga Miejska Górka - Chojno  i jest daleko zaawansowany projekt techniczny drogi Miejska Górka, Miejska Górka - Annopol. To, to jest jakby te najbliższe tematy, które powiat przygotowuje na naszym tutaj obszarze. No i tutaj też no musimy być przygotowani do ewentualnego tutaj wsparcia, aby móc te zadania realizować.

Oprócz tego dojdzie, ale tu żeśmy zawarli takie porozumienie, że Gmina przygotuje, żeby jakby nie tracić czasu i żeby być pewnym, że to się, że to będzie gotowe. Być może jeszcze w tym roku będzie ogłoszony nabór na tak zwane bezpieczne przejścia dla pieszych. Tu przypomnę, myśmy realizowali pięć takich w tym roku przejść na drogach gminnych. Natomiast na drogach powiatowych nie było tutaj żadnego tego typu działania i tu żeśmy zaproponowali, żeby co najmniej pięć takich bezpiecznych przejść na obszarze naszej gminy na drogach powiatowych zrobić. Takie projekty będziemy przygotowywali dwa przypadku Gostkowa, później jeden w przypadku Sobiałkowa, Rozstępniewa i Konar i jeżeli one będą gotowe to  wówczas powiat, w tym roku złożymy właśnie wniosek o dofinansowanie właśnie tychże inwestycji w ramach tego bezpiecznych przejść dla pieszych.

            Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego. Tutaj konkretnie dotyczy to, to jest jakby pakiet uchwał, które żeście Państwo już podejmowali, dotyczących przebiegu inwestycji wiatrakowych. Myśmy takie uchwały podejmowali co do omiatania, co do przebiegu kabli czy dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych. Tutaj firma jest bardzo mocna w sensie formalnym daleko zaawansowana już i myślę, że to już jest kwestia miesięcy najbliższych, kiedy ta przysłowiowa łopata zostanie wbita w ziemię i rozpocznie się ten faktyczny proces inwestycyjny, który trwa bardzo krótko.

Najdłużej jak wiemy, zawsze trwają załatwienie wszystkich formalności. Tutaj też dodam, że firma proceduje tutaj formalnie, ponieważ musi to zrobić, budowę nowego mostu na rzece Dąbroczni na naszej drodze gminnej łączącej Sobiałkowo z Rozstępniewem. No i tutaj szacowany koszt tej inwestycji to jest 2 000 000 do 3 000 000 złotych, czyli jest to przedsięwzięcie, które na pewno nie byłoby tutaj w naszych możliwościach i raczej by się to skończyło tym, że byśmy musieli wprowadzić drastyczne ograniczenia co do tonażu i uniemożliwiające to jakby prawidłowe funkcjonowanie wielu rolnikom w tym obszarze, a tak po prostu firma będzie musiała to wykonać, ponieważ tamtędy pójdzie główny transport tych wszystkich urządzeń do budowy siłowni wiatrowych.

            Kolejna uchwała dotyczy zatwierdzenia zmian, plany odnowy miejscowości Dłoń. Tutaj przypomnę, że w naszej gminie prawie każda miejscowość ma plany odnowy. To było wymagane w sytuacji, kiedy wnioskowaliśmy o środki unijne na różne przedsięwzięcia, nawet typu budowa placu zabaw czy remont świetlicy wiejskiej, czy inne tego typu przedsięwzięcia. Głównie to dotyczyło tych sytuacji, kiedy dane zadanie było realizowane przy udziale środków unijnych. I tutaj niedawno Urząd Marszałkowski ogłosił nabór w ramach środków unijnych tutaj takiej pozostałej kwoty jeszcze z poprzedniego budżetu w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę dróg.  Z tym, że tutaj no decydują punkty. My wiemy, za co można zdobyć punkty i wybieraliśmy drogę, która ma szansę uzyskać tych punktów no stosunkowo dużo. Czy zdobędzie tyle, żeby się załapać na finansowanie to się dopiero okaże po terminie złożenia wniosków i po rozpatrzeniu i ustaleniu listy rankingowej. I tutaj dotyczy to drogi gminnej prowadzącej od drogi krajowej przecinającej skrzyżowania z kolejną drogą gminną w kierunku stacji kolejowej w kierunku firmy produkującej powozy konne firmy Slavek. Wymieniam to, ponieważ to są też czynniki mające wpływ na ilość punktów. I tutaj ten wniosek musimy złożyć do końca września i stąd na zebraniu wiejskim ta zmiana została uchwalona i jeżeli Państwo zatwierdzą, to będziemy mogli ten wniosek o budowę tejże drogi tam złożyć. Tam jest droga częściowo gruntowa, częściowo brukowa ogromnie doskwierająca głównie klientom i pracownikom dojeżdżającym do pracy w tejże firmie.

            Kolejna to jest wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających jeden rok. To też jakby wspominałem to przy sytuacji omawiającej budżet. Dotyczy to wzrostu kosztów związanych z dowożeniem uczniów, a konkretnie dotyczy to uczniów niepełnosprawnych. Tutaj od 1 września tego roku wprowadziliśmy inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o dojazd uczniów do szkół, przeszliśmy, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe na system, który już tutaj w wielu gminach, nawet ościennych funkcjonuje, system biletów miesięcznych. Dla ucznia szkoły podstawowej to on tej zmiany nie zauważył, bo on tego biletu faktycznie, ten bilet kupuje dla niego gmina, bo on jest uprawnionym do darmowego przejazdu. Natomiast przy tym rozwiązaniu też próbujemy, w tej chwili jakby system działa, są jakby tylko drobne rzeczy do poprawienia, ale chodzi o umożliwienie również dojazdu uczniom szkół ponadpodstawowych tutaj do szkoły w Miejskiej Górce. Też jeżeli kupi bilet normalny czy bilet miesięczny, wówczas będzie mógł normalnie też wsiadać w autobus i też inne osoby niedojeżdżające do szkół. Czyli tutaj jakby ten system zaczyna powoli działać.

Oczywiście będziemy go monitorować. Rzeczywiście uczniowie korzystają z tego. No jeżeli przez X miesięcy, szczególnie przez miesiące zimowe się okaże, że zainteresowanie jest znikome, no to wówczas będziemy, będziemy musieli to korygować, a szczególnie przy nowym przetargu na kolejny rok szkolny. Natomiast tutaj musimy, sygnalizuję to, ponieważ nie wykluczajmy kolejnej zmiany budżetu, czyli zmiany kwoty, która będzie nam potrzebna na finansowanie tego zadania. Natomiast w dzisiejszej uchwale zmieniającej budżet Państwo zasilacie środki nam potrzebne na dowożenie uczniów niepełnosprawnych, ponieważ doszedł jeszcze jeden uczeń na wózku, którego nie jesteśmy w stanie zabrać już tym transportem, którym dowozimy, bo tu mówimy o dowozie uczniów do Szkoły Specjalnej w Rawiczu, gdzie gmina jest zobowiązana uczniów dowozić. Tutaj system miesięczny nie mógł funkcjonować, bo tutaj uczeń jest zabierany spod domu, nie z jakiegoś przystanku autobusowego tylko spod domu. Jeżeli chodzi o dojazd uczniów do szkół specjalnych, uczniów niepełnosprawnych, to Państwo też podejmujecie uchwałę ustalającą  cenę litra paliwa w sytuacji, kiedy rodzic sam dowoził ucznia, to gmina jest zobowiązana zwrócić mu koszty dojazdu. I tutaj to tyle jeżeli chodzi o uchwały.

            Z innych spraw bieżących, to tutaj pragnę poinformować, że te zadania, które mamy w toku, głównie te drogowe prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i tutaj ten termin listopadowy jest realny, jest możliwy do wykonania jest realny, jest możliwy do wykonania.

            Wszystko na to wskazuje, że tak będzie, ten zakres prac wygląda już coraz lepiej.

Wiadomo, że tego typu inwestycje no zawsze są obciążone dużym zamieszaniem, szczególnie komunikacyjnym, ale większych problemów tutaj nie mamy, także one są realizowane.

W tej chwili też jesteśmy w trakcie zebrań wiejskich w sprawie ww. w temacie Funduszu Sołeckiego, jesteśmy już po półmetku. Rozstrzygamy sprawy właśnie związane z funkcjonowaniem Funduszu Sołeckiego  w przyszłym roku. Tutaj w niektórych miejscowościach też rozmawiamy o zadaniach inwestycyjnych,  na przykład czy Roszkowo, czy Zakrzewo, projektujemy już jakby sieć kanalizacji sanitarnej. Przypomnę, otrzymaliśmy tutaj pieniądze w ramach Funduszu Pegeerowskiego.

            Też jesteśmy w trakcie, może nie tyle my tylko związek dotyczący projektowania hali tunelowej przy szkole w Gostkowie.

            Natomiast na koniec chciałbym się podzielić taką miłą informacją, którą żeśmy niedawno otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego, też z takiej końcówki budżetu. Przypomnę, że żeśmy taki wniosek składali. On jest nawet wpisany w budżecie gminy, dotyczy termomodernizacji dwóch budynków szkolnych w Miejskiej Górce. Tutaj nasz wniosek został na tej liście rankingowej umieszczony bardzo wysoko, bo aż na drugiej pozycji i uzyska dofinansowanie. I tutaj otrzymamy 6 300 000 złotych na jakby taką gruntowną termomodernizację połączoną z wymianą systemu grzewczego, oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana stolarki okiennej, także taki dość poważny zakres prac i tutaj na tę kwotę otrzymamy te właśnie ponad 6 000 000 złotych dotacji ze środków unijnych. Tyle na koniec, Panie Przewodniczący”.

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy Koleżanki, Koledzy Radni mają jakieś pytanie, uwagi do Pana Burmistrza? Nie widzę”.

 

Ad. 4 Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XLVI/263/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLVI/263/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

Projekt Uchwały Nr XLVI/264/22 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLVI/264/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

Projekt Uchwały Nr XLVI/265/22 dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XLVI/265/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d. zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dłoń,

Projekt Uchwały Nr XLVI/266/22 dotyczący zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dłoń, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dłoń, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”,

Projekt Uchwały Nr XLVI/267/22 dotyczący zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwały Nr XLVI/267/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne w roku szkolnym 2022/2023”, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

f. rozpatrzenia petycji.

Projekt Uchwały Nr XLVI/268/22 dotyczący rozpatrzenia petycji, odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwały Nr XLVI/268/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XLVI/263/22, XLVI/264/22, XLVI/265/22, XLVI/266/22, XLVI/267/22 i XLVI/268/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 8 Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XLVI sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 8.36.

                                              

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  Zdzisław Goliński           

 

Protokołowała:

  Podinspektor

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XLVI/263/22.
 5. Uchwała Nr XLVI/264/22.
 6. Uchwała Nr XLVI/265/22.
 7. Uchwała Nr XLVI/266/22.
 8. Uchwała Nr XLVI/267/22.
 9. Uchwała Nr XLVI/268/22.
 10. Imienny wykaz głosowania Radnych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XLVI/263/22 1366.09 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XLVI/264/22 256.35 KB
Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XLVI/265/22 2519.13 KB
Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XLVI/266/22 1584.16 KB
Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XLVI/267/22 263.79 KB
Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XLVI/268/22 220.67 KB
Imienny wykaz głosowania Radnych 515.14 KB