Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2022 r.

Treść

PROTOKÓŁ NR XL/22

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 11 maja 2022 roku

o godz. 12:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 •  Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska - Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
 • Sołtysi Gminy Miejska Górka
 • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
 • Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego
 • Zaproszeni goście

 

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XL sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecni Radni Maria Janiak, Marlena Głowacz – Zelek i Mirosław Śmierzchała) - tj. 80%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński, odczytał porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 13 kwietnia 2022 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  12 „za”. W związku z powyższym protokół nr XXXIX/22 z Sesji, która odbyła się w dniu 13 kwietnia 2022 roku przyjęto bez odczytywania.

 

Ad. 3. Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

            Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, na dzisiejszą sesję przygotowaliśmy tylko dwie uchwały, ale też termin dzisiejszej sesji wynikał z jakby z obowiązku rozliczenia się z wojewodą, a konkretnie dotyczy to sytuacji takiego rozliczenia finansowego dotacji, którą otrzymaliśmy na budowę wyniesionych bezpiecznych przejść dla pieszych. I tutaj no w przypadku dotacji ten mechanizm działa w ten sposób, że jeżeli zadanie jest droższe, no to kwota dotacji nie ulega zwiększeniu. Natomiast jeżeli zadanie jest tańsze i spada poniżej określonego jakby udziału procentowego, no to wówczas tą nadwyżkę trzeba zwrócić i tutaj w przypadku tych przejść dla pieszych konkretnie dotyczącego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie to zadanie było tańsze niż żeśmy wnioskowali i spadło poniżej określonej wartości, w związku z czym tą nadwyżkę musimy wojewodzie zwrócić.

Tu przypomnę, że tych przejść dla pieszych mamy jakby zrealizowane w Sobiałkowie, na Dąbrowie i dwa na ulicy Bema są już tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Bema na ukończeniu i też jakby uspokajam, że one się kończą na pewnym odcinku ulicy Bema, natomiast żeby dojść do ulicy do drogi krajowej, no jeżeli będzie kolejny nabór w tym roku, a takie zapowiedzi są, no wówczas złożymy wniosek o kolejne bliżej myjni przejście dla pieszych i wówczas jakby cały ten odcinek będzie gotowy.

Ulica Podgórna, która w tej chwili jest jakby w toku realizacji, również ma zaprojektowaną i będzie budowana ścieżka rowerowa i ona jakby z ulicy Podgórnej płynnie przejdzie na ulicę Bema.

Czyli tutaj wracając do uchwał, które dziś żeśmy tutaj Państwu przygotowali, czyli tutaj ta dotycząca zmian w budżecie, szereg innych jeszcze tutaj Państwo Radni na komisjach żeście wysłuchali informacji Pani Skarbnik, i tutaj też od razu dodam, że nie wyczerpuje to, czy nie rozwiązuje to jeszcze naszego problemu, który musimy w najbliższych dniach rozwiązać, a dotyczy to przetargu na budowę kilkunastu dróg, dokładnie w zasadzie czternaście różnych fragmentów ulic. Tutaj będę podawał kwoty w zaokrągleniu. Na to zadanie otrzymaliśmy z Polskiego Ładu wsparcie w wysokości 8 100 000 złotych. W budżecie mieliśmy zarezerwowaną kwotę 9 000 000, ale no to wniosek był składany w sytuacji jeszcze nie było tego szaleństwa inflacyjnego, nie było wojny na Ukrainie, czyli ta sytuacja jakby na rynku budowlanym wyglądała zupełnie inaczej, ale też ogłaszając przetarg tutaj żeśmy trochę zwiększyli zakres prac, dołożyliśmy tam, gdzie na niektórych fragmentach konieczna byłaby budowa kanalizacji deszczowej, czyli żeśmy o ten element dołożyli i też żeby później tego zadania nie rujnować, na niektórych fragmentach ulic dołożyliśmy jeszcze oświetlenie uliczne i to spowodowało, że jakby oferta przetargowa też dla bezpieczeństwa, aby umożliwić start większej ilości firm podzieliliśmy te na cztery takie bloki tematyczne te zadania i jakby najtańsze oferty złożyły dwie firmy i suma tych najtańszych ofert opiewa na kwotę 11 700 000 złotych, czyli musimy w najbliższych dniach dokonać pewnego przemodelowania budżetu. Tutaj też te zadania będą zakończone w tym roku, czyli gdybyśmy podjęli decyzję, że wydłużamy termin realizacji, to byłoby dla firm wykonawczych większe ryzyko co do cen i te oferty były by wtedy jeszcze droższe, stąd jakby decyzja, aby te zadanie zakończyć i rozliczyć się finansowo z wykonawcami w tym roku.

I tutaj na Komisji jak przedstawiałem, jeżeli chodzi o zakres czy zasięg prac drogowych w skali  w tym roku w naszej gminie to od początku powstania samorządu, czyli za chwilę będzie też rocznica, od 32 lat nie mieliśmy tak ogromnej kwoty. Tutaj mogę, jeżeli Państwo pozwolą szybciutko wymienić tegoroczny zakres, oprócz wymienionych przejść dla pieszych, o wartości około  1 000 000 złotych będziemy realizowali jeszcze trzy drogi w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, to jest dotacja Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili realizujemy remont drogi Konary - Ostrobudki, ulicę Podgórną. Ogłaszamy przetarg na ulicę Spokojną od ronda do Doktora Golińskiego. No i teraz jeżeli rozstrzygniemy, jakby pójdziemy w kierunku rozstrzygnięcia  tego przetargu to dochodzą nam te zadania, i też przypomnę jeszcze z ostatniej sesji, zwiększenie kwoty planowanej dotacji dla powiatu. Remont tej drogi, może nie przebudowa tej drogi, jej wartość jest na kwotę ponad 4 000 000 złotych, czyli tak szybciutko podliczając to wychodzi nam grubo powyżej 20 000 000 złotych. W tym roku taki byłby zakres prac drogowych na naszej, na terenie naszej  gminy. Także jest to kwota ogromna.

Tutaj też wspominałem, że jakby zawiesiliśmy organizowanie przetargu dotyczącego budowy przedszkola, bo też rok temu, kiedy żeśmy składali wniosek, to żeśmy zakładali, że może ono kosztować około 10 000 000 złotych,  wnioskowaliśmy o połowę tej kwoty, zakładając, że jeszcze uda nam się odliczyć podatek VAT, czyli to byłaby no kwota w granicach bezpieczeństwa. Dziś sytuacja na rynku budowlanym jest taka, że raczej trzeba przymierzać się do kwoty między 15 000 000 a 20 000 000 złotych, czyli kwota 4 000 000 złotych jest no niewielka w stosunku do całkowitych kosztów. Stąd też ta nasza decyzja o ubiegania się o kwotę 9 000 000 złotych dodatkowego wsparcia w ramach programu Polski Ład. I jeżeli byśmy tutaj mieli pozytywną decyzję, no to ta kwota dotacji wynosiła już wtedy 13 000 000 złotych, no to już jest to kwota, która byłaby bezpieczną i pozwoliła na przystąpienie do realizacji tejże inwestycji. Natomiast rozstrzygnięcie czy uda nam się pozyskać taką kwotę jest zapowiadane w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Także będziemy, myślę, w przeciągu miesiąca, dwóch najpóźniej wiedzieli, czy uzyskamy takowe wsparcie na budowę przedszkola, czy też nie.

Z innych zadań inwestycyjnych realizujemy w tej chwili  budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Stawowej w Miejskiej Górce i też niebawem za kilka tygodni rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Roszkówku.

Także wracając do spraw budżetowych, najprawdopodobniej, bo też Pani Skarbnik musi tutaj wykonać taką skomplikowaną pracę dotyczącą budżetu, musimy tutaj już iść w kierunku emisji obligacji i to takim można powiedzieć nawet ekspresowym tempie, ale też musimy ten budżet odpowiednio przygotować i uzyskać pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, żeby móc to rozstrzygnąć, także tutaj zapowiadam, że najprawdopodobniej jeżeli nam się to uda, to w przyszłym tygodniu w środę, ale to Państwo otrzymają jeszcze zawiadomienia, mielibyśmy sesję, która by rozstrzygała ten temat, ale to być może już byłaby nawet sesja w trybie nadzwyczajnym zwołana, bo to już jakby mija tydzień, czyli za tydzień byłaby ta sesja i mam nadzieję, że mielibyśmy już tutaj to pozytywne, pozytywny kierunek i pozytywne rozstrzygnięcie.

I tutaj też, jakby Państwu Sołtysom podczas wczorajszej narady też sygnalizowałem, że no, też mamy taki, będziemy przed takim wyborem albo realizujemy dużo zadań bieżących, i tu mamy jakby wydatki, ale wtedy musimy zapomnieć o milionach złotych, które możemy pozyskać na realizację inwestycji, bo tu każde zadanie inwestycyjne no nie, nie ma szansy, żeby uzyskać stuprocentowej dotacji, te 10%, 20%, czy 30% trzeba dołożyć środków własnych, czyli trzeba mieć pieniądze na wkład własny, a żeby te pieniądze na wkład własny pozyskać no to też je trzeba w budżecie wykroić albo zaciągnąć zobowiązania, czyli wyemitować obligacje, a żeby emitować obligacje no to też ta różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami no musi być na tyle korzystna, aby móc te kredyty obsłużyć, czyli żeby budować drogi, czy przedszkola, czy inne inwestycje za miliony, będziemy może musieli czasami zrezygnować, nie wiem, z malowania klasy w szkole, czy jakiegoś tam drobnego remontu w świetlicy. Po prostu tych oszczędności trzeba będzie wszędzie szukać, bo to może ktoś nie zrozumieć. No macie miliony na inwestycje a nie macie pieniędzy na zapłacenie rachunku za prąd czy za gaz. Takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale chcąc właśnie mieć taki, skorzystać z tego szerokiego frontu inwestycyjnego, musimy taką taktykę obrać, innego wyjścia nie mamy albo po prostu stoimy w miejscu, z niczego nie korzystamy i tylko narzekamy.

To to też taki wariant możemy obrać, ale znając tutaj Państwa radnych od szeregu lat, wiem, że tutaj raczej będziemy wybierali tą opcję rozwojową i starali się pozyskać tyle pieniędzy na nasze zadania inwestycyjne ile się da i ile będziemy w stanie pozyskać.

Inna uchwała dotycząca też jakby poprawki uchwały, którą żeśmy już podejmowali, to dotyczy wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, to jest rzecz taka, że tak powiem mało istotna, że nawet banalna, to są omiatanie siłowni wiatrowych. Taką uchwałę już żeśmy podejmowali. Jeżeli siłownia wiatrowa będzie zlokalizowana na określonym gruncie i śmigło wychodzi na przykład poza obręb danej działki i wkracz  na działkę na przykład sąsiednią, i tu w kilku przypadkach jest na działkę gminną, no to wówczas również musi to być prawnie uregulowane, że my tą przestrzeń nad tą działką, jakby użyczamy właścicielowi tejże siłowni wiatrowych.

Ta zmiana wynika z tego, że w tej chwili też na rynku tym energetycznym jest ogromne zamieszanie i turbiny, które, też szaleństwo cenowe, turbiny, które inwestor jakby zamawia o określonej mocy będą miały dłuższe o kilka metrów śmigło. I teraz o te kilka metrów jakby to omiatanie się zwiększy. W sumie inwestor ma decyzję przyłączeniową, że może przyłączyć z siłowni wiatrowych 120 megawatów, czyli tutaj podzielone to przez ilość siłowni wiatrowych, ma 56 pozwoleń na budowę, ale wszystko wskazuje na to, że aż taka ilość tych siłowni nie będzie wstawiana. To też uzależnione jest od mocy turbiny. Jeżeli ona byłaby na przykład o mocy 3 megawatów, no to wówczas wystarczy tych turbin 40, jeżeli będą mniejsze, no to więcej, a jeżeli jeszcze większe, jeszcze mocniejsze to odpowiednio, odpowiednio mniej.

To tyle, jeżeli chodzi, porządek obrad jest ubogi, informacji też nowych za dużo nie mamy, jedynie ta bardzo ważna strategiczna, że w przeciągu najbliższych kilku dni musimy właśnie dokonać tych działań, aby móc, do końca przyszłego tygodnia jesteśmy związani ofertą.

Jeżeli byśmy tej decyzji nie podjęli do końca przyszłego tygodnia, to byśmy musieli wnioskować do firm z prośbą o przedłużenie jakby związania się z ofertą, ale równie dobrze możemy mieć od nich odpowiedź negatywną, bo ten rynek jest budowlany dość dynamiczny i może być tak, że odpowiedzą, że teraz już są ceny zupełnie inne i jakby nie wyrażają zgody na związanie ofertą.

Także tutaj będę Państwa Radnych namawiał, Pani Skarbnik również będzie robiła wszystko co w jej mocy, aby budżet tak przygotować, aby mógł to zadanie zrealizować. I to taką uchwałę Państwu przedstawimy zmieniającą budżet i zmieniającą wieloletnią prognozę finansową, aby z tej dotacji nie rezygnować”.

            Głos zabrał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński: „Dziękuję, Panie Burmistrzu. Ja jeszcze tak ad vocem, myślę, że nie tylko moje stanowiska stanowisko Rady jest takie, że w obliczu takich zawirowań, które są wokół naszego kraju wokół naszej gminy jednocześnie, byłoby głupotą nie skorzystanie z tych pięć minut, które mamy i niedokonanie takiego skoku rozwojowego, czyli zaniechanie tych inwestycji. Uważam, że jak najbardziej Rada tu wyrazi poparcie dla tej polityki, że trzeba szeroko zainwestować właśnie jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Czy Koleżanki i Koledzy Radni mają uwagi jakieś do Pana Burmistrza, pytania? Nie widzę, kontynuuję zatem porządek obrad”.

 

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 5.  Podjęcie uchwał w sprawie

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,

Projekt Uchwały Nr XL/235/22 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, odczytał Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XL/235/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b.  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

Projekt Uchwały Nr XL/236/22 dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni –  12 „za”.

Uchwała Nr XL/236/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości  została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XL/235/22 i XL/236/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 maja 2022 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad. 6 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

 

Ad. 8 Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku XL sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 12:32.

 

 Przewodniczący Rady

      

   Zdzisław Goliński

 

Protokołowała:

              Podinspektor

            Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności Sołtysów.
 3. Lista obecności zaproszonych gości.
 4. Uchwała Nr XL/235/22.
 5. Uchwała Nr XL/236/22.
 6. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XL/235/22 1089.99 KB
Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XL/236/22 3140.98 KB